STOWARZYSZENIE GMIN "POLSKIE ZAMKI GOTYCKIE"

OLSZTYN, Warmińsko-mazurskie, PIENIĘŻNEGO 10
KRS: 0000048783 , NIP: 7392774058 , REGON: 510606736
star star

Cele statutowe

Zadaniem Stowarzyszenia jest wspólne prowadzenie działalności w zakresie: 1. Promocja gmin, na terenie których leżą zamki gotyckie, szerokie rozpropagowanie ich wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych. 2. Wylansowanie zespołu zamków i innych budowli Polski jako wysokiej klasy atrakcji turystycznych. 3. Opracowanie szlaku turystycznego, obejmującego powyższe obiekty. 4. Współpracy z zagranicznymi i krajowymi biurami turystycznymi i przedstawicielstwami informacji turystycznej...Rozwiń
Zadaniem Stowarzyszenia jest wspólne prowadzenie działalności w zakresie: 1. Promocja gmin, na terenie których leżą zamki gotyckie, szerokie rozpropagowanie ich wartości historycznych, kulturowych i przyrodniczych. 2. Wylansowanie zespołu zamków i innych budowli Polski jako wysokiej klasy atrakcji turystycznych. 3. Opracowanie szlaku turystycznego, obejmującego powyższe obiekty. 4. Współpracy z zagranicznymi i krajowymi biurami turystycznymi i przedstawicielstwami informacji turystycznej. 5. Zbierania i udostępniania informacji turystycznych, pośrednictwa oraz organizacji ofert turystycznych. 6. Zwiększania ruchu turystycznego. 7. Pobudzania i wykorzystania inicjatyw lokalnych w zakresie turystyki i dziedzin życia z nią związanych. 8. Poszerzenia wiedzy i upowszechnienia znajomości zagadnień z dziedziny turystyki. 9. Rozwoju nauki, edukacji, oświaty i wychowania, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 10. Organizacji przedsięwzięć w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji związanych z obszarem występowania zamków gotyckich. 11. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, patriotyzmu, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej na terenie gmin członkowskich. 12. Prowadzenia przedsięwzięć na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 13. Prowadzenia przedsięwzięć na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, charakteryzujących regiony dla poszczególnych gmin członkowskich. 14. Wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, w tym także działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 15. Prowadzenia przedsięwzięć na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego regionów na terenie których znajdują się zamki i inne zabytki historyczne. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 296.625,12 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 13.398,46 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 310.023,58 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona