Czym są wskaźniki oceny ekspertyzy Biura Informacji NGO?

Wskaźniki oceny ilustrują kondycję finansową, wydajność działania i przejrzystość organizacji. Dane finansowe służące obliczeniu wartości wskaźników, opierają się tylko i wyłącznie o oficjalne wyniki sprawozdawcze organizacji, zamieszczone w serwisie i poddane kontroli Narodowego Instytutu Wolności.

Metodologia procesu oceny i porównania organizacji o statucie OPP, stanowi obiektywne narzędzie analizy sprawozdawczej, zgodne z zasadami rachunkowości i bieglej ewidencji. Umożliwia klasyfikację OPP, uwzględniając odmienność sfer pożytku publicznego, rodzaju sprawozdawczości i zasięgu działania, a przede wszystkim różnorodności celów statutowych i sposobów ich realizacji w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej oraz w przypadku działalności gospodarczej. Celem zachowania niezależności dla analizy jakościowej, definiujemy trzy syntetyczne wskaźniki stanowiące kryteria porównania:

Metodologia rejestru biNGO została opracowana na rzecz Biura Informacji NGO przez Akredytowany Ośrodek Innowacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Centrum Badań i Rozwoju InLAB WSG oraz opatrzona certyfikatem jakości, w myśl zasad niezależności, obiektywizmu i zachowania należytej staranności. Ogólne założenia metodyki udostępnione są na stronach rejestru biNGO. Wyniki oparte są na danych zamieszczonych przez NGO w rocznych sprawozdaniach merytorycznych oraz rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzanych i zamieszczanych stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Syntetyczne wskaźniki ekspertyzy, stanowią know-how Fundacji oraz podlegają ochronie.
 

Skąd pobieramy i jakie dane przetwarzamy?

Wszystkie przetwarzane na rzecz oszacowania wskaźników biNGO, wyniki sprawozdawcze i finansowe OPP stanowią informację publiczną i są danymi powszechnie dostępnymi dla obywatela. Komplet dokumentacji sprawozdawczej wraz z aktualną listą organizacji o statusie OPP, zamieszcza Narodowy Instytut Wolności pod adresem internetowym www.sprawozdaniaopp.niw.gov.pl.

Rejestr biNGO na poczet analizy i prezentacji danych OPP, przetwarza następujące dokumenty za okres ostatnich trzech lat sprawozdawczych:

Baza danych rejestru biNGO zawiera ponad 120 tys. dokumentów sprawozdawczych OPP. Dane organizacji aktualizowane są każdorazowo wraz ze złożeniem dokumentów w przewidzianym przez ustawodawcę terminie. Integracja API z dostępnymi serwisami gospodarczymi i bazami danych statystycznych, pozwala zilustrować możliwie aktualne i szczegółowe informacje, w tym powiązania osobowe lub kapitałowe organizacji.

Rejestr biNGO, nie ponosi odpowiedzialności za poprawność treści źródłowych NIW.


Jakie są wskaźniki efektywności finansowej?

Udział 1,5% podatku

Wskaźnik jest miarą, która służy do oceny jaki procent przychodów organizacji pochodzi z jej podstawowej działalności statutowej w porównaniu do przychodów uzyskanych z odpisu 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych. Wskaźnik ten jest szczególnie istotny w kontekście analizy składu przychodów i zdolności organizacji do pozyskiwania środków z jej głównej działalności statutowej.

Wskaźnik pomaga zrozumieć, jak duży udział przychodów jest generowany z głównej działalności organizacji w porównaniu do innych składników działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, takich jak przychody 1,5% podatku. Może dostarczyć informacji na temat stopnia zróżnicowania przychodów oraz potencjalnej stabilności finansowej i uzależnienia od poszczególnych składników przychodu.

Wskaźnik udziału 1,5% podatku w przychodach działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, jaka część przychodów organizacji pochodzi z głównej działalności statutowej względem środków uzyskanych z odpisu 1,5% podatku. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje, że większa część przychodów działalności nieodpłatnej pożytku publicznego jest generowana ze środków 1,5 podatku, co może być postrzegane jako znak efektywności i wysokiej wiarygodności organizacji.

Wskaźnik udziału 1,5 % podatku pomaga zrozumieć także, na ile organizacja jest zależna w swojej działalności statutowej w kontekście generowania przychodów 1,5% podatku. Wartości tego wskaźnika można porównywać z wynikami innych organizacji w ramach zbieżnych sfer pożytku publicznego lub analizować jego zmiany w czasie, aby ocenić zmiany w strukturze źródeł przychodów.
 

Finansowanie źródeł prywatnych

Wskaźnik odnosi się do analizy struktury finansowania organizacji, koncentrującej się na udziale kapitału lub środków pochodzących ze środków prywatnych w całości przychodów lub zasobów finansowych organizacji. Ten wskaźnik pozwala zrozumieć, jaki procent finansowania organizacji pochodzi ze źródeł prywatnych, w przeciwieństwie do środków z dotacji publicznych lub innych źródeł finansowania.

Wskaźnik ten ma na celu zrozumienie, jaki procent finansowania organizacji pozarządowej pochodzi od darczyńców prywatnych i osób prawnych, składek członkowskich, ofiarności publicznej, spadków i zapisów, wpływów z majątku oraz działalności gospodarczej organizacji, w porównaniu do źródeł publicznych lub rządowych.

Wskaźnik finansowania źródeł prywatnych organizacji można obliczyć za pomocą wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, jaka część finansowania organizacji pochodzi ze źródeł prywatnych. Wyższa wartość wskaźnika może sugerować większy stopień zależności organizacji od wsparcia osób prywatnych oraz innych podmiotów spoza sektora publicznego.

Wskaźnik finansowania źródeł prywatnych organizacji pozwala zrozumieć, jakie źródła finansowania są dominujące w budżecie organizacji, czy istnieje zróżnicowanie w źródłach wsparcia oraz jak zrównoważona jest struktura finansowania działań społecznych i charytatywnych.
 

Poziom przychodów ogółem

Wskaźnik skupia się na sumie przychodów uzyskanych przez organizację w określonym przedziale czasu. Ten wskaźnik pomaga zrozumieć ogólny zakres działalności finansowej organizacji oraz jej zdolność do generowania przychodów ze wszystkich źródeł.

Wskaźnik ten jest stosunkowo prosty w obliczeniu i polega na sumowaniu wszystkich rodzajów przychodów finansowych, takich jak działalność odpłatna pożytku publicznego, działalność nieodpłatna, działalność gospodarcza (jeśli prowadzi) oraz pozostałych przychodów w określonym roku sprawozdawczym. Poziom przychodów ogółem jest istotnym wskaźnikiem, ponieważ jest podstawowym źródłem finansowania działalności organizacji i wpływa na jej zdolność do generowania środków statutowych oraz skutecznej realizacji celów i poczynionych inwestycji.

Wskaźnik przychodów ogółem można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten ma na celu dostarczyć informacji o efektywności w pozyskiwaniu przychodów organizacji pozarządowych i pozwala ocenić skalę finansowania jej działań oraz zdolność do utrzymania bieżącej działalności.

Wskaźnik ten jest użyteczny w analizie finansowej organizacji, ponieważ pokazuje jaki jest ogólny poziom finansowania i przychodów w danym okresie. Może być stosowany do porównań z poprzednimi okresami, do analizy źródeł finansowania oraz do oceny, czy organizacja ma wystarczające środki do prowadzenia swojej działalności.
 

Dynamika przychodów

Wskaźnik odnosi się do analizy zmian w poziomie przychodach finansowych organizacji na przestrzeni określonego czasu. Ten wskaźnik ma na celu ocenę tempa wzrostu lub spadku przychodów ogółem w porównaniu do poprzednich okresów, co umożliwia zrozumienie, jakie zmiany zachodzą w zdolności organizacji do generowania środków statutowych.

Wskaźnik ten jest używany do zrozumienia, jak szybko organizacja rozwija się lub jakie zmiany zachodzą w jej zdolności do generowania środków statutowych. Monitorowanie dynamiki przychodów ogółem jest istotne, aby ocenić, czy organizacja skutecznie pozyskuje środki na realizację swojej misji oraz czy rozwija się finansowo.

Wskaźnik dynamiki przychodów ogółem można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, w jakiej części zmieniły się przychody organizacji w analizowanym okresie w porównaniu do roku poprzedniego. Wynik dodatni wskazuje na wzrost przychodów, a wynik negatywny na spadek.

Wskaźnik dynamiki przychodów ogółem organizacji jest ważnym narzędziem do oceny dynamiki ich finansowania i rozwoju, a także do monitorowania efektywności pozyskiwania środków finansowych na cele społeczne czy charytatywne.


Udział działalności nieodpłatnej

Wskaźnik odnosi się do analizy struktury działalności organizacji w kontekście działań nieodpłatnych w porównaniu do poziomu przychodów ogółem. Wskaźnik obrazuje jaki procent działalności organizacji stanowi działalność nieodpłatna pożytku publicznego w porównaniu do jej całościowej aktywności, w tym działalności odpłatnej i gospodarczej. Organizacje pozarządowe często angażują się w działalność nieodpłatną, taką jak praca wolontariuszy, społeczne inicjatywy czy projekty charytatywne, które nie przynoszą bezpośrednich przychodów finansowych, ale przynoszą korzyści społeczeństwu i realizują wydajniej cele statutowe organizacji.

Wskaźnik ten ma na celu zrozumienie, jaką część przychodów organizacji stanowi działalność nieodpłatna, czyli taka za którą NGO nie pobiera wynagrodzenia od bezpośrednich beneficjentów swoich działań. Wskaźnik pomaga ocenić zaangażowanie organizacji w cele społeczne i misję, mierzyć wkład wolontariuszy oraz społeczny wpływ organizacji.

Wskaźnik udziału działalności nieodpłatnej można obliczyć za pomocą wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, jaka część działalności organizacji to działalność nieodpłatna. Wyższa wartość wskaźnika może sugerować większe zaangażowanie w cele społeczne, charytatywne czy humanitarne.

Wskaźnik udziału działalności nieodpłatnej organizacji pozwala zrozumieć, jak znaczące jest zaangażowanie organizacji w inicjatywy społeczne i cele statutowe oraz jak organizacja przyczynia się do dobra społeczeństwa w sposób nieodpłatny.


Czym są syntetyczne wskaźniki sprawności działania?

Finansowanie kapitałem własnym

Wskaźnik jest miarą, która pomaga ocenić, w jakim stopniu organizacja korzysta z kapitału własnego w celu finansowania swojej działalności statutowej w porównaniu do kapitałów obcych. Kapitał własny to środki pieniężne i wartości materialne wniesione do organizacji przez fundatorów, członków lub darczyńców, podczas gdy kapitał obcy to środki pożyczone ze źródeł zewnętrznych.

Wskaźnik finansowania kapitałem własnym jest obliczany w oparciu o bilans organizacji i wyraża się za pomocą następującego wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Głównym celem tego wskaźnika jest pomiar stopnia niezależności finansowej oraz ocena jego zdolności do pokrycia swoich zobowiązań za pomocą kapitału własnego. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje, że organizacja opiera się głównie na kapitale własnym, co może być oznaką stabilności finansowej. Natomiast niższa wartość może sugerować, że polega na kapitale obcym, co może wiązać się z większym ryzykiem, zwłaszcza w przypadku wzrostu kosztów obsługi zadłużenia.

Warto pamiętać, że optymalny poziom finansowania kapitałem własnym może się różnić w zależności od sfery pożytku publicznego, struktury pozyskiwania środków organizacji oraz bieżącej sytuacji finansowej. Organizacje winny znaleźć równowagę między korzystaniem z kapitału własnego i kapitału obcego, aby zminimalizować ryzyko i osiągnąć stabilność.
 

Rotacja działań statutowych

Wskaźnik to miara używana do oceny wydajności statutowej organizacji. Mierzy zdolność NGO do generowania środków statutowych z prowadzonej działalności pożytku publicznego, pomijając wpływ kosztów finansowych i podatków. Ten wskaźnik koncentruje się na środkach działalności statutowej, które NGO osiąga po uwzględnieniem kosztów organizacji ogółem oraz opodatkowania. Pomaga to zrozumieć, jak skutecznie organizacja radzi sobie z generowaniem środków na działalność statutową w ramach swojej działalności pożytku publicznego.

Wskaźnik rotacji działalności statutowej można obliczyć według wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik rotacji działalności statutowej wyraża się jako procent i informuje, ile środków statutowych generowanych z działalności organizacji pozostaje po odjęciu kosztów operacyjnych. Wyższa wartość wskaźnika wskazuje na większą zdolność NGO do przekształcania swoich przychodów ogółem w środki na działalność statutową.

Wskaźnik rotacji działalności statutowej jest przydatnym narzędziem do oceny wydajności operacyjnej i zdolności do generowania środków działalności statutowej organizacji. Porównanie wyników tego wskaźnika w czasie lub z wynikami innych NGO w ramach zbieżnych sfer pożytku publicznego, dostarcza cennych informacji o kondycji finansowej organizacji.
 

Rotacja aktywów ogółem

Wskaźnik jest miarą, która służy do oceny wydajności operacyjnej organizacji poprzez analizę, jak skutecznie wykorzystuje ona swoje aktywa w procesie generowania środków statutowych. Wskazuje na to, jak szybko aktywa są przekształcane w koszty działalności statutowej. Skupia się na związku między poziomem aktywów a osiągniętymi środkami na działalność społeczną.

Ten wskaźnik jest szczególnie ważny dla organizacji, które prowadzą działalność gospodarczą, gdzie efektywne wykorzystanie dodatkowych zasobów ma kluczowe znaczenie w pozyskiwaniu środków. Wskaźnik jest obliczony w oparciu o bilans organizacji i wyraża się za pomocą następującego wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wysoka wartość wskaźnika rotacji aktywów ogółem wskazuje na to, że organizacja jest w stanie generować wyższe środki działalności statutowej przy stosunkowo niskim poziomie aktywów. Oznacza to efektywne wykorzystanie zasobów i dobrą zdolność do generowania przychodów. Z drugiej strony, niska wartość wskaźnika może sugerować, że organizacja ma trudności w efektywnym wykorzystaniu swoich aktywów do pozyskiwania środków.

Wskaźnik rotacji aktywów ogółem jest istotny, ponieważ pomaga ocenić wydajność zarządzania aktywami oraz zdolność organizacji do przekształcania ich w środki statutowe. Wartość wskaźnika można porównywać z wynikami innych NGO w zbieżnych sferach pożytku publicznego lub analizować jego zmianę w czasie, aby uzyskać lepszy obraz wydajności działania.
 

Dynamika działalności statutowej

Wskaźnik służy do oceny zmian w rentowności operacyjnej organizacji w danym okresie czasu. To narzędzie pozwala zrozumieć, jak wydajność generowania środków statutowych przez NGO wobec przychodów, zmienia się w kolejnych okresach. Wskaźnik ocenia, czy organizacja jest w stanie utrzymać lub poprawić swoją zdolność do generowania środków statutowych na przestrzeni bieżącego i poprzedniego roku.

Ten wskaźnik jest istotny, ponieważ pozwala darczyńcom i grantodawcom zrozumieć, czy organizacja rozwija się pozytywnie i czy jej wydajność działalności statutowej poprawia się w czasie. Wskaźnik ten jest szczególnie przydatny w kontekście analizy potencjału, prognozowania i podejmowania decyzji przez władze organizacji.

Dynamikę działalności statutowej można obliczyć za pomocą następującego wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wynik dynamiki działalności statutowej wyraża się jako procent i wskazuje, o ile procent poprawiła się (jeśli wynik jest dodatni) lub pogorszyła (jeśli wynik jest ujemny) dynamika działania w danym roku w porównaniu z poprzednim rokiem.

Wskaźnik dynamiki działalności statutowej pomaga zrozumieć, czy organizacja rozwija się w sensie statutowej efektywności, czy też może doświadcza spadku zdolności do przekazywania środków statutowych. Analiza trendów w tej dynamice może dostarczyć cennych wskazówek dotyczących kondycji finansowej i perspektyw NGO.
 

Odtwarzanie kapitału własnego

Wskaźnik jest istotnym narzędziem analizy, która pomaga ocenić zdolność organizacji do odbudowywania lub zwiększania swojego kapitału własnego w kontekście budowania m.in. kapitału żelaznego organizacji.

Odtwarzanie kapitału własnego można rozumieć jako zdolność NGO do utrzymania i rozbudowy kapitału własnego poprzez reinwestowanie osiąganych przychodów. To istotne, ponieważ kapitał własny jest podstawowym źródłem finansowania organizacji i wpływa na zdolność do rozwijania się, rozpoczęcia nowych inwestycji i radzenia sobie w trudniejszych okresach.

Wskaźnik odtwarzania kapitału własnego można obliczyć poprzez zeswtawienie funduszu statutowego względem funduszy własnych.

wskaznik

Gdzie:

Aby organizacje i instytucje działające na rzecz pożytku publicznego mogły skutecznie realizować swoje cele statutowe, powinny sprawnie pozyskiwać środki finansowe, odpowiedzialnie nimi zarządzać w oparciu o procedury, prawidłowo je dystrybuować i rozliczać. Posiadanie stabilnego źródła dochodów pozwala na przyjęcie dłuższego i efektywnego horyzontu planowania strategicznego. Dzięki stałym zasobom finansowym organizacje mogą wspierać ważne działania – także te, których doniosłość może nie być w danej chwili dostrzegana przez ogół społeczeństwa i w związku z tym bardzo trudno jest zdobyć na nie środki. Z tych względów, możliwość generowania zysków przez samą organizację jest dla niej bardzo ważna. Zapewnia bowiem poczucie bezpieczeństwa i niezależności. Narzędziem gwarantującym długoterminowe i stabilne źródło finansowania celów statutowych organizacji pozarządowych jest kapitał żelazny. Wskaźnik ilustruje zdolność organizacji do jego zgromadzenia, celem:

Stworzenie kapitału żelaznego uważane jest zazwyczaj jako kolejny, znaczący etap rozwoju organizacji. Oparcie działalności w całości lub części na kapitale żelaznym umożliwia uniezależnienie od innych, zewnętrznych źródeł finansowania, pozwala na prowadzenie długoterminowej przemyślanej polityki finansowej, a także daje poczucie stabilności zarówno pracownikom organizacji, jak i jej beneficjentom.

Wartość wskaźnika odtwarzania kapitału własnego można także porównać z wynikami innych organizacji dla zbieżnych sfer pożytku publicznego lub analizować jego zmiany w czasie, aby uzyskać lepszy obraz strategicznej polityki organizacji.


Czym są syntetyczne wskaźniki transparentności?

Rotacja wynagrodzeń ogółem

Wskaźnik odnosi się do analizy struktury organizacji w kontekście kosztów wynagrodzeń pracowników. Organizacje pozarządowe działają często w celach społecznych, edukacyjnych czy humanitarnych, ale także muszą zarządzać finansami i wypracowywać środki, które mogą być reinwestowane w realizację misji.

Wskaźnik ten ma na celu zrozumienie, jaki procent uzyskanych środków statutowych organizacji stanowią koszty wynagrodzeń pracowników. To może pomóc w ocenie, w jakim stopniu koszty pracy wpływają na środki organizacji oraz czy osiągane zyski pozostają w odpowiedniej proporcji do nakładów finansowych na wynagrodzenia.

Wskaźnik rotacji wynagrodzeń ogółem można obliczyć za pomocą wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, jaka część środków działalności organizacji stanowią koszty wynagrodzeń pracowników. Niższa wartość wskaźnika może sugerować efektywność finansową organizacji w kontekście kosztów pracy.

Wskaźnik udziału wynagrodzeń w zysku organizacji pozarządowych jest ważnym narzędziem do oceny efektywności finansowej organizacji oraz do zrozumienia, jakie udziały kosztów pracy mają w ogólnym poziomie generowania środków statutowych.
 

Stabilność zatrudnienia

Wskaźnik odnosi się do analizy ilości zmian pracowników, w tym zarówno zatrudnionych na stałe jak i tymczasowych, w określonym przedziale czasu, w porównaniu do liczby pracowników w danym okresie. Ten wskaźnik pomaga zrozumieć dynamikę personelu organizacji i może wskazać na ewentualne problemy związane z rotacją pracowników, co może mieć wpływ na stabilność działań organizacji.

Wskaźnik ten jest ważny w kontekście organizacji pozarządowych, które często operują na bazie ograniczonych zasobów finansowych i zależą od zaangażowania i kompetencji swojego zespołu. Wysoka rotacja pracowników może prowadzić do utraty wiedzy, spadku efektywności i kosztów związanych z rekrutacją oraz szkoleniem nowych pracowników.

Wskaźnik stabilności zatrudnienia można obliczyć za pomocą wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, jaką część kwoty wynagrodzenia wśród pracowników jest niestabilną formę zatrudnienia w danym okresie w porównaniu do kwoty wynagrodzenia stałych pracowników.

Wskaźnik stabilności zatrudnienia jest ważnym wskaźnikiem do monitorowania, aby zrozumieć czy organizacja utrzymuje stabilność kadrową, jakie mogą być przyczyny opuszczania pracy oraz czy ewentualne zmiany w zespole mogą wpłynąć na zdolność organizacji do osiągnięcia swoich celów.
 

Wydajność odpisu 1,5% podatku

Wskaźnik odnosi się do analizy stosunku kosztów prowadzenia kampanii 1,5 % podatku względem pozyskanych z odpisu środków statutowych. Organizacje pozarządowe często prowadzą kampanie promocyjne, edukacyjne, społeczne czy charytatywne, które mogą generować środki statutowe na poczet odpisu 1,5 % podatku od osób fizycznych, by zwiększyć wpływy finansowe, zaangażowanie społeczne lub wsparcie ze strony darczyńców

Wskaźnik ten ma na celu zrozumienie, w jakim stopniu koszty prowadzenia kampanii 1,5% podatku wpływają na wysokość pozyskanych z odpisu środków. To może pomóc w ocenie efektywności finansowej kampanii oraz w zrozumieniu, czy osiągnięty poziom środków jest adekwatny w porównaniu do poniesionych kosztów.

Wskaźnik wydajności odpisu 1,5 % podatku można obliczyć za pomocą wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, jaka część przychodów z 1,5% podatku, stanowią koszty prowadzenia ich kampanii. Wartość wskaźnika może pomóc w ocenie, czy koszty kampanii są uzasadnione i czy prowadzenie danej kampanii przyczyniło się do generowania wartości dla organizacji.

Wskaźnik udziału kosztów kampanii 1,5% podatku może pomóc w zrozumieniu, czy koszty prowadzenia kampanii są w odpowiedniej proporcji do osiągniętych korzyści finansowych i społecznych.
 

Rotacja kosztów administracyjnych

Wskaźnik odnosi się do analizy stosunku kosztów administracyjnych względem całkowitych wydatków organizacji w określonym okresie czasu. Koszty administracyjne obejmują wydatki związane z zarządzaniem organizacją, działalnością biurową, wynagrodzeniami personelu administracyjnego oraz ogólną infrastrukturą.

Wskaźnik ten ma na celu zrozumienie, jak duży wpływ kosztów administracyjnych ma na osiągane środki statutowe organizacji. To pozwala ocenić, czy alokacja środków na koszty administracyjne jest zrównoważona w kontekście efektywności finansowej organizacji oraz czy organizacja zarządza swoimi zasobami w sposób efektywny.

Wskaźnik rotacji kosztów administracyjnych można obliczyć za pomocą wzoru:

wskaznik

Gdzie:

Wskaźnik ten wyraża się jako procent i pokazuje, jaka część środków statutowych organizacji stanowią koszty administracyjne. Wartość wskaźnika może pomóc w ocenie, czy organizacja efektywnie zarządza swoimi zasobami, czy też ewentualnie czy można byłoby zoptymalizować alokację środków na funkcje administracyjne.

Wskaźnik rotacji kosztów administracyjnych organizacji pozarządowych może pomóc w ocenie, czy zarządzanie administracyjnymi kosztami jest efektywne i czy organizacja skupia się na osiąganiu zrównoważonych wyników finansowych.
 

Autoryzacja biNGO

Wskaźnik odnosi się do stopnia przejrzystości dokumentacji i terminowości obowiązku sprawozdawczego przez daną Organizację Pożytku Publicznego. Organizacje rejestru biNGO poddane są także procesowi autoweryfikacji danych sprawozdawczych. Te które wyrażą zgodę i przejdą proces autoryzacji, wyróżnia emblemat i sygnatura weryfikacji biNGO, a także waloryzacja wskaźnika. Niezweryfikowane lub uchylające się od autoryzacji NGO, nie mogą korzystać z pełni funkcjonalności serwisu.

Wskaźnik ten ma na celu uświadomić, w jaki sposób organizacja prezentuje informacje o wynikach finansowych, czy te informacja są dostępne dla osób zainteresowanych oraz jakie podejście organizacja stosuje w kwestii przejrzystości swojej dokumentacji. Najlepiej oceniane spośród autoryzowanych OPP, mogą aplikować o Certyfikat Rekomendacji Biura Informacji NGO – uzyskując szczytową wiarygodność rejestru i nobilitację swoich działań statutowych.

Chociaż nie ma standardowego wzoru matematycznego dla wskaźnika Autoryzacji biNGO to jego analiza opiera się na kilku kryteriach:

Wskaźnik autoryzacji sprawozdawczej biNGO, jest zmienny w zależności od stanu autoryzacji punktowanej według schematu:

Wskaźnik autoryzacji rejestru biNGO stanowi ważny element w budowaniu zaufania zarówno wewnątrz organizacji, jak i w oczach społeczności, z którą organizacja współpracuje. Przejrzysta i jasna polityka sprawozdawcza, może przyczynić się do zachowania motywacji pracowników, wolontariuszy oraz uczestników i utrzymania pozytywnego wizerunku organizacji sygnowanej certyfikatem Biura Informacji NGO, a w szczególności wsparciem finansowym od darczyńców.