FUNDACJA DZIECIOM "ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ"

Warszawa, Mazowieckie, Łomiańska 5
KRS: 0000037904 , NIP: 1181428385 , REGON: 014902795
star star star star star

Cele statutowe

Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2) działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalność charytatywna; 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozw...Rozwiń
Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są: 1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości; 2) działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3) działalność charytatywna; 4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6) ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej; 7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie; 15) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 19) turystyka i krajoznawstwo; 20) porządek i bezpieczeństwo publiczne; 21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 23) ratownictwo i ochrona ludności; 24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów; 26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 27) promocja i organizacja wolontariatu; 28) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej; 34) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa; 35) działalność na rzecz integracji cudzoziemców; 36) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 37) rewitalizacja. Fundacja realizuje cele statutowe ogólne oraz szczegółowe. Celami ogólnymi są wszystkie zadania wynikające z działalności pożytku publicznego, w tym utrzymanie ośrodków rehabilitacji, hosteli i innych obiektów pożytku publicznego oraz wspieranie finansowe celów szczegółowych. Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działania innych osób prawnych i osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji w zakresie pożytku publicznego. Zwiń
Certyfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 256.074.244,90 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 464.149,90 zł
Działalność Gospodarcza 136.986,80 zł
Przychody Finansowe 32.748.096,16 zł
Pozostałe 45.524,06 zł
Razem 289.469.001,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona