ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WARSZAWA, Mazowieckie, OBOŹNA 1
KRS: 0000116212 , NIP: 5260251411 , REGON: 007024050

Cele statutowe

Cele statutowe Związku: 1) działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych, 3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administ...Rozwiń
Cele statutowe Związku: 1) działania na rzecz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi i zagrożeniami ekologicznymi lub innymi miejscowymi zagrożeniami, 2) rzecznictwo i reprezentowanie członków Związku wobec organów administracji publicznej oraz udzielanie im pomocy w realizacji zadań statutowych, 3) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego zleconych przez organy administracji publicznej, 4) współtworzenie i opiniowanie aktów normatywnych dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 5) działania na rzecz ochrony środowiska, 6) informowanie o występujących zagrożeniach pożarowych i innych zagrożeniach miejscowych oraz sposobie ich zapobiegania, 7) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji, 8) rozwijanie i krzewienie kultury fizycznej i sportu, 9) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa, 10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz dyskryminacji osób i grup społecznych, 11) rozwijanie współpracy regionalnej i międzynarodowej, 12) działanie na rzecz integracji europejskiej i rozwijania kontaktów oraz współpracy między społeczeństwami, 13) promowanie inicjatyw i liderów lokalnych, 14) inicjowanie i promowanie dialogu społecznego oraz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 15) podtrzymywanie tradycji narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 16) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych, 17) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz bezpieczeństwa państwa 18) niesienie pomocy humanitarnej ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju oraz za granicą. Zwiń
Certyfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.382.968,66 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 73.001.628,25 zł
Przychody Finansowe 304.600,14 zł
Pozostałe 4.814.652,36 zł
Razem 84.503.849,41 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne