Wybierz kategorie Organizacji Pożytku Publicznego

Jak sortujemy kategorie Krajowego Rejestru Biura Informacji NGO ?

Organizacje Rejestru biNGO są sklasyfikowane względem deklarowanej w rocznym sprawozdaniu finansowym sfery pożytku publicznego. Celem uproszczenia w ich wyszukaniu, przyporządkowane są do dziewięciu kategorii rejestru. Kategorie mają na celu pomóc Ci w skutecznym znalezieniu organizacji, działającej w ramach celów bliskich Twoim wartościom. Organizacje mogą występować jednocześnie w kilku odmiennych kategoriach, realizując działalność statutową w obrębie 41 sfer określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego. Ustawa o działalności pożytku publicznego, przewiduje 41 różnych sfer działalności OPP:

Kultura i sztuka

 • kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

 • promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą
   

Nauka i edukacja

 • działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości

 • działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej

 • nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

 • udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa
   

Ochrona zwierząt i środowiska

 • ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego

 • rewitalizacja
   

Polityka społeczna i samorządowa

 • działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami

 • działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 • działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32.

 • obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

 • porządek i bezpieczeństwo publiczne, zdrowie

 • promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
   

Rodzina i dzieci 

 • działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrony praw dziecka

 • pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą

 • pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

 • wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej
   

Prawa człowieka i obywatela

 • działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych

 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn

 • działalność na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa

 • upowszechnianie i ochrona praw konsumentów

 • upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji
   

Religie i wyznania

 • działalność na rzecz integracji cudzoziemców

 • działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego

 • działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 • pomoc Polonii i Polakom za granicą
   

Sport i turystyka

 • działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży

 • turystyka i krajoznawstwo, edukacja

 • wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • wypoczynek dzieci i młodzieży
   

Zdrowie i niepełnosprawni

 • działalność charytatywna

 • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych

 • działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

 • ochrona i promocja zdrowia

 • ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905)

 • promocja i organizacja wolontariatu

 • ratownictwo i ochrona ludności