STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RODZIN "NOWE PERSPEKTYWY"

Trablice, Mazowieckie, Trablice 126 B
KRS: 0000457851 , NIP: 9482599051 , REGON: 146640338
star star star

Cele statutowe

1. Głównym celem Stowarzyszenia jest Celem Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2. Celami statutowymi Stowarzyszenia są ponadto : -działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji i opieki; -przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu; -działalność charytatywna i dobroczy...Rozwiń
1. Głównym celem Stowarzyszenia jest Celem Stowarzyszenia jest pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza dotkniętych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 2. Celami statutowymi Stowarzyszenia są ponadto : -działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym ich edukacji i opieki; -przeciwdziałanie uzależnieniom, patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu; -działalność charytatywna i dobroczynna; -zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek, płeć, rasę, wyznanie, niepełnosprawność czy status społeczny; -działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; -działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; -promocja i organizacja wolontariatu; -wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; -działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej; -działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; -ochrona środowiska, ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego; -działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; -pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.658.128,45 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 144.587,00 zł
Działalność Gospodarcza 254.343,00 zł
Przychody Finansowe 5.671,23 zł
Pozostałe 6.750,00 zł
Razem 3.069.479,68 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona