REGULAMIN 
KRAJOWEGO REJESTRU BIURA INFORMACJI NGO


§1
Definicje

Krajowy Rejestr BINGO – platforma internetowa dostępna pod adresem www.rejestr.ngo.

Fundacja – Fundacja Biura Informacji NGO z siedzibą w Warszawie pod adresem Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000805701, NIP: 5252802842, REGON: 384515809, e-mail: [email protected].

NGO - organizacja pozarządowa lub inny podmiot prowadzący działalność pożytku publicznego posiadający status organizacji pożytku publicznego, stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Krajowego Rejestru BINGO.

Polityka Prywatności BINGO - zasady i procedury Fundacji związane z przetwarzaniem Danych Osobowych Użytkowników Krajowego Rejestru BINGO.

Dane Osobowe - wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

Strony – Fundacja oraz NGO.

Usługa/Usługi BINGO - usługa/usługi świadczona/świadczone za pośrednictwem Krajowego Rejestru BINGO przez Fundację na rzecz NGO, za wynagrodzeniem na podstawie zawartej przez Strony Umowy.

Umowa - umowa zawarta pomiędzy Fundacją a NGO za pośrednictwem Krajowego Rejestru BINGO o świadczenie Usługi BINGO określonej w Umowie, której integralną część stanowi Regulamin Krajowego Rejestru BINGO.

Subskrypcja BINGO - Odpłatna usługa Krajowego Rejestru BINGO o charakterze bezterminowym z deklarowanym okresem zobowiązania, prowadzona przez Fundację na rzecz NGO.

Rejestracja - dokonanie przez Użytkownika lub NGO czynności koniecznych do utworzenia Konta Krajowego Rejestru BINGO.

Regulamin - przedmiotowy Regulamin Krajowego Rejestru BINGO.

Konto - funkcjonalność Krajowego Rejestru BINGO dostępna dla Użytkownika i NGO po uprzedniej Rejestracji na stronie internetowej Krajowego Rejestru BINGO.

Beneficjent – osoba zarządzająca kontem NGO w Krajowym Rejestrze BINGO, uprawniona do zawarcia Umowy między Stronami w imieniu NGO.

Tabela Opłat i Prowizji - wykaz opłat związanych z korzystaniem z Usług BINGO.

Okres zobowiązania - okres za jaki uiszczana jest opłata w przypadku Usług BINGO innych niż jednorazowe.

Treści - wszelkie materiały, w tym dane, pliki, linki, teksty, wiadomości, zdjęcia, grafiki, logo, znaki graficzne i wszelkie inne utwory zamieszczone lub przesyłane przez Użytkownika lub NGO w związku z korzystaniem z Krajowego Rejestru BINGO.

Administrator – osoba upoważniona przez Fundację do ingerencji w treści niezgodne bądź nieprawidłowe ze stanem faktycznym NGO bądź naruszające dobro Krajowego Rejestru BINGO.

Ranking BINGO – funkcjonalność Krajowego Rejestru BINGO dostępna dla Użytkowników.

Posty NGO – funkcjonalność Krajowego Rejestru BINGO dostępna na rzecz redagowania treści NGO, w postaci zbiórek pieniężnych, harmonogramu wydarzeń, tablicy ogłoszeń oraz galerii zdjęć i filmów.

Program Certyfikacji – program promocyjny Fundacji przeznaczony dla NGO, które charakteryzuje wysoka otwartość liderów, przejrzystość działań statutowych oraz wartość monetarna ich działań społecznych, zachowujących najwyższe standardy etyczne w sposobie wydatkowania środków.

Formularz Autoryzacji - archiwizowana deklaracja składana przez NGO, na poczet weryfikacji profilu i działań statutowych organizacji, w formie aplikacji do udziału w Programie Certyfikacji.

Certyfikacja – przyznanie stosownego Certyfikatu Biura Informacji NGO oraz sygnatury autoryzacji w serwisie Krajowego Rejestru biNGO na rzecz NGO, na podstawie weryfikacji profilu i działań statutowych organizacji, w oparciu o Regulamin Programu Certyfikacji.


§2
Postanowienia ogóle

Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkownika i NGO z Krajowego Rejestru BINGO oraz zasady zawierania Umów o świadczenie Usług BINGO przez Strony stanowiąc integralną część wszelkich Umów o świadczenie Usług BINGO zawieranych przez Fundację za pośrednictwem Krajowego Rejestru BINGO.


§3
Użytkownik

 1. Korzystanie z Krajowego Rejestru BINGO przez Użytkownika jest bezpłatne i dobrowolne.

 2. Użytkownik bez konieczności Rejestracji może zapoznać się z Treścią Krajowego Rejestru BINGO oraz skorzystać z funkcjonalności serwisu. Warunkiem korzystania przez Użytkownika z pełnej funkcjonalności Krajowego Rejestru BINGO jest uprzednia Rejestracja obejmująca:

  1. dostęp do Konta Użytkownika,

  2. zamieszczanie komentarzy na profilu NGO,

  3. rejestrację wolontariuszy lub zgłoszenie podopiecznego,

  4. monitorowanie wpłat i zbiórek pieniężnych,

  5. obserwowanie / udostępnianie wydarzeń, postów i profilu NGO,

  6. modyfikacja danych rejestracyjnych Użytkownika.

 3. W ramach Konta Użytkownik ma możliwość korzystania z objętych nim funkcjonalności, w tym w szczególności na otrzymywanie wiadomości e-mail, powiadomień, newsletterów, zestawienia wpłat, list zgłoszeniowych, udostępnień profilu NGO oraz helpdesku.

 4. Rejestracja Użytkownika w Krajowym Rejestrze BINGO następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Krajowym Rejestrze BINGO w sposób zgodny z jego treścią. Minimalna treść formularza rejestracyjnego obejmuje następujące dane Użytkownika: imię i nazwisko, adres e-mail. Potwierdzenie dokonania Rejestracji następuje poprzez kliknięcie przez Użytkownika w link aktywacyjny wysłany po poprawnym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail w nim wskazany. Warunkiem Rejestracji jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Rejestracja jest równoznaczna z utworzeniem w Krajowym Rejestrze BINGO Konta zarejestrowanego Użytkownika. Rejestracja Użytkownika w Krajowym Rejestrze BINGO możliwa jest także za pośrednictwem konta posiadanego przez Użytkownika w portalu Facebook lub konta Google. Korzystanie przez Użytkownika Krajowego Rejestru BINGO z opcji Wolontariusz oraz Podopieczny wymaga dodatkowo podania przez Użytkownika następujących informacji: imię i nazwisko, województwo i rejon, płeć, rok urodzenia, wykształcenie, numer telefonu. Korzystanie przez Użytkownika Krajowego Rejestru BINGO z opcji Podopieczny wymaga dodatkowo wskazania przez Użytkownika typu pomocy oraz zamieszczenia opisu.

 5. Na potrzeby korzystania z Krajowego Rejestru BINGO zarejestrowany Użytkownik posługuje się loginem i hasłem utworzonymi w czasie Rejestracji. Użytkownik jest zobowiązany zachować w poufności login i hasło, w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim i zabezpieczyć przed dostępem do nich osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła osobom trzecim.

 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Krajowego Rejestru BINGO w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem praw osób trzecich. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania, nieprzesyłania oraz nieudostępniania w ramach korzystania z Krajowego Rejestru BINGO Treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, prawa własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dóbr osobistych jak również Treści promujących lub nawołujących do przemocy lub nienawiści lub je zawierających, o charakterze pornograficznym lub erotycznym, zagrażających zdrowiu lub życiu, promujących lub pochwalających zachowania prawne zakazane, obraźliwych, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich. Fundacja będzie usuwać z Krajowego Rejestru BINGO treści, a w szczególności komentarze, naruszające przedmiotowe zobowiązania, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.

 7. Użytkownik odpowiada wobec Fundacji za szkodę poniesioną w związku z podaniem przez Użytkownika danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub brakiem ich niezwłocznej aktualizacji.

 8. Fundacja usunie Konto Użytkownika na wniosek Użytkownika skierowany do Fundacji w formie tradycyjnej na piśmie wysłanym na adres Fundacji wskazany w Regulaminie lub w formie elektronicznej poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail Fundacji: [email protected].

 

§4
NGO

 1. Korzystanie z Krajowego Rejestru BINGO dla NGO jest dobrowolne i odpłatne za wyjątkiem Usług BINGO lub funkcjonalności Krajowego Rejestru BINGO wskazanych w Regulaminie lub w Rejestrze BINGO jako bezpłatne. Bezpłatne dla NGO są w szczególności Rejestracja konta i Autoryzacja NGO oraz zapoznanie się z treścią Krajowego Rejestru BINGO. Odpłatne są w szczególności Usługi BINGO wchodzące w skład Subskrypcji BINGO. Obowiązek zapłaty może wynikać jedynie z zawartej Umowy i w zakresie w niej wskazanym.

 2. Rejestracja NGO w Krajowym Rejestrze BINGO następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w Krajowym Rejestrze BINGO w sposób zgodny z jego treścią. Minimalna treść formularza rejestracyjnego obejmuje następujące dane NGO: nazwa i numer KRS, adres e-mail, imię i nazwisko Beneficjenta NGO, stanowisko, numer telefonu. Potwierdzenie dokonania Rejestracji następuje poprzez autoryzację kodem SMS wysłanym na numer telefonu Beneficjenta wskazany w formularzu rejestracyjnym, a następnie kliknięcie przez Beneficjenta w link aktywacyjny wysłany po poprawnym uzupełnieniu formularza rejestracyjnego na adres e-mail w nim wskazany. Warunkiem Rejestracji jest uprzednia akceptacja Regulaminu. Rejestracja jest równoznaczna z utworzeniem w Krajowym Rejestrze BINGO Konta zarejestrowanego NGO.

 3. Konto NGO, za pośrednictwem którego nie zakupiono Usługi BINGO i na które NGO nie zalogowała się w okresie 48 godzin od daty rejestracji w Krajowym Rejestrze BINGO, zostanie usunięte przez Fundację, czego NGO ma świadomość i na co wyraża zgodę. Usunięcie Konta NGO nie wyklucza możliwości ponownej rejestracji NGO, w oparciu o dane podane przy rejestracji usuniętego Konta.

 4. Na potrzeby korzystania z Krajowego Rejestru BINGO zarejestrowana NGO posługuje się loginem, hasłem i numerem telefonu Beneficjenta podanymi w czasie Rejestracji. NGO jest zobowiązana zachować w poufności login i hasło, w szczególności nie udostępniać ich osobom trzecim i zabezpieczyć przed dostępem do nich osób trzecich. NGO ponosi wyłączną odpowiedzialność za następstwa udostępnienia przez siebie loginu i hasła osobom trzecim.

 5. NGO zobowiązuje się do korzystania z Krajowego Rejestru BINGO w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, prawem, dobrymi obyczajami i zasadami współżycia społecznego, z poszanowaniem praw osób trzecich. W szczególności NGO zobowiązuje się do niezamieszczania, nieprzesyłania oraz nieudostępniania w ramach korzystania z Krajowego Rejestru BINGO Treści naruszających przepisy prawa lub prawa osób trzecich, w szczególności w zakresie praw autorskich, prawa własności przemysłowej, tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dóbr osobistych, jak również Treści promujących lub nawołujących do przemocy lub nienawiści lub je zawierających, o charakterze pornograficznym lub erotycznym, zagrażających zdrowiu lub życiu, promujących lub pochwalających zachowania prawne zakazane, obraźliwych, pomawiających lub w inny sposób naruszających dobra osobiste osób trzecich. NGO zobowiązuje się do zamieszczania w Krajowym Rejestrze BINGO Treści zgodnych z danymi zamieszczonymi przez NGO w rocznych sprawozdaniach merytorycznych oraz rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzanych i zamieszczanych przez NGO stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja będzie usuwać z Krajowego Rejestru BINGO Treści naruszające przedmiotowe zobowiązania, czego NGO ma świadomość i na co wyraża zgodę.

 6. NGO odpowiada wobec Fundacji za szkodę poniesioną przez Fundację w związku z podaniem przez NGO danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub brakiem ich niezwłocznej aktualizacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia niezgodności danych ze stanem faktycznym przez właściwe organy podatkowe oraz zamieszczeniem przez NGO w Krajowym Rejestrze BINGO danych niezgodnych z danymi zamieszczonymi przez NGO w rocznych sprawozdaniach merytorycznych oraz rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzanych i zamieszczanych przez NGO stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także w przypadku redagowania fałszywych lub zawierających niezgodne z przeznaczeniem Krajowego Rejestru BINGO, treści Postów NGO oraz braku ich niezwłocznej aktualizacji.

 7. Fundacja usunie Konto NGO po odstąpieniu od Umowy i wygaśnięciu Subskrypcji BINGO, na wniosek Beneficjenta skierowany do Fundacji w formie elektronicznej poprzez wiadomość wysłaną na adres e-mail: [email protected].


§5
Zawarcie Umowy

 1. Zawarcie Umowy poprzedza uprzednia rejestracja i utworzenie w Krajowym Rejestrze BINGO Konta zarejestrowanego NGO.

 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą wyrażenia zgody NGO na świadczenie Usług BINGO drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującym Regulaminem oraz Tabelą Opłat i Prowizji. Celem stwierdzenia ważności Umowy zawartej na rzecz Fundacji, NGO zobowiązuję się podać dane karty płatniczej NGO lub Beneficjenta oraz wyraża zgodę na jej autoryzację.

 3. Obowiązek zapłaty za Usługę BINGO przez NGO powstaje z chwilą zawarcia Umowy. NGO zobowiązana jest do zapłaty za Usługę BINGO w sposób i w terminie wskazanym w potwierdzeniu zawarcia Umowy przesłanym drogą elektroniczną na adres e-mail NGO widniejący w Koncie NGO. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień wpływu środków na wskazane w ramach danej metody płatności konto.

 4. Opłaty za Usługi BINGO mogą mieć charakter opłat jednorazowych w przypadku opłat za Usługi BINGO świadczone jednorazowo oraz opłat za Okresy Zobowiązania w przypadku Usług BINGO świadczonych w Okresach Zobowiązania. Wysokość opłat określa Tabela Opłat i Prowizji dostępna w Koncie NGO.

 5. Umowa o świadczenie Usług BINGO w postaci Subskrybcji BINGO zawierana jest na czas określony zgodnie z aktualną Tabelą Opłat i Prowizji. NGO przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o świadczenie Usług BINGO w postaci Subskrypcji BINGO, w terminie 30 dni od daty zawarcia Umowy poprzez anulowanie Subskrypcji BINGO na swoim koncie OPP lub zgłoszenie rezygnacji drogą elektroniczną na druku Formularza Odstąpienia na adres e-mail: [email protected]

 6. Po upływie terminu, na jaki Umowa o świadczenie Usług BINGO w postaci Subskrypcji BINGO została zawarta, Umowa podlega kontynuacji na czas nieokreślony z 30-dniowym terminem wypowiedzenia. NGO przed upływem terminu na jaki Umowa została zawarta, może odstąpić od Umowy po upływie terminu, na jaki została zawarta, poprzez anulowanie Subskrypcji na swoim koncie OPP lub zgłoszenie rezygnacji drogą elektroniczną na druku  na adres e-mail: [email protected]Odstąpienie od Umowy przez NGO jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy między Stronami z upływem terminu, na jaki została zawarta. Przed upływem terminu, na jaki Umowa o świadczenie Usług BINGO w postaci Subskrypcji BINGO została zawarta, Fundacja poinformuje NGO o upływie terminu, na jaki została zawarta Umowa, o przekształceniu w umowę na czas nieokreślony, o okresie wypowiedzenia oraz o możliwości odstąpienia od Umowy.

 7. Warunkiem niezbędnym do świadczenia Usług BINGO przez Fundację na rzecz NGO, jest spełnienie wymogów Autoryzacji NGO. W przeciwnym przypadku Fundacja zastrzega możliwość wypowiedzenia Umowy w terminie 30 dni okresu wypowiedzenia, licząc od daty zawarcia Umowy.

 8. Zakres Usług BINGO określony jest postanowieniami Regulaminu oraz Tabelą Opłat i Prowizji.

 9. Fundacja akceptuje sposoby płatności wskazane w Krajowym Rejestrze BINGO, w szczególności: karta płatnicza, szybki przelew elektroniczny, BLIK, przelew tradycyjny, wpłata gotówkowa na konto Fundacji. W ramach płatności kartą płatniczą NGO zobowiązuje się wyrazić zgodę na dokonywanie płatności w formie płatności cyklicznych. NGO ponosi koszty związane z realizacją płatności. Regulamin płatności elektronicznych Krajowego Rejestru BINGO znajduje się na stronie operatora płatności PayU pod linkiem https://static.payu.com/sites/terms/files/payu_terms_of_service_single_transaction_pl_pl.pdf

 

§6
Korzystanie z Krajowego Rejestru BINGO

 1. Krajowy Rejestr BINGO umożliwia Użytkownikowi tworzenie Rankingu BINGO dla wskazanego NGO, poprzez wybór preferencji Użytkownika w zakresie kryteriów oceny NGO. Określona przez Użytkownika dla wskazanego NGO ocena jest wynikiem subiektywnym. Z uwagi na charakter oceny zbiorczej Rankingu BINGO jako złożonej z subiektywnych ocen Użytkowników, Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za oceny zbiorcze oraz nie ma możliwości ingerowania w ocenę.

 2. Metodologia Krajowego Rejestru BINGO  została opracowana na rzecz Fundacji przez Akredytowany Ośrodek Innowacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii – Centrum Badań i Rozwoju InLAB WSG oraz opatrzona certyfikatem jakości, w myśl zasad niezależności,  obiektywizmu i zachowania należytej staranności. Ogólne założenia metodyki udostępnione są w Krajowym Rejestrze BINGO. Wyniki ekspertyzy oparte są na danych zamieszczonych przez NGO w rocznych sprawozdaniach merytorycznych oraz rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzanych i zamieszczanych przez NGO stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Syntetyczne wskaźniki ekspertyzy NGO, stanowią jawne know-how Fundacji oraz podlegają ochronie licencyjnej.

 3. Użytkownik może korzystać z porównywarki NGO, zestawiającej wybrane dane dla wskazanych przez Użytkownika NGO. Użytkownik ma możliwość zamieszczania komentarzy na profilu NGO. Komentarze obraźliwe, sprzeczne z prawem lub z Regulaminem będą usuwane bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, czego Użytkownik ma świadomość i na co wyraża zgodę.

 4. NGO w ramach Konta NGO w Krajowym Rejestrze BINGO po uprzedniej Autoryzacji NGO, ma możliwość uzupełnienia danych organizacji w tym zamieszczenia logo, galerii zdjęć i filmów. NGO oświadcza, że przysługuje jej pełnia praw autorskich do utworów zamieszczonych w ramach Konta w Krajowym Rejestrze BINGO, w szczególności do logo i zdjęć oraz że w ramach przysługujących autorskich praw majątkowych do zamieszczonych w Krajowym Rejestrze BINGO utworów NGO udziela Fundacji nieodpłatnej niewyłącznej licencji do zamieszczonych utworów w zakresie korzystania z utworów poprzez zamieszczenie w Rejestrze BINGO na czas istnienia Konta NGO w Krajowym Rejestrze BINGO bez ograniczeń terytorialnych. NGO zobowiązuje się do podania danych o działalności NGO zgodnych z danymi zamieszczonymi przez NGO w rocznych sprawozdaniach merytorycznych oraz rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzanych i zamieszczanych przez NGO stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Fundacja będzie usuwać z Konta NGO dane niezgodne z treścią rocznych sprawozdaniach merytorycznych oraz rocznych sprawozdaniach finansowych sporządzanych i zamieszczanych przez NGO stosownie do przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, czego NGO ma świadomość i na co wyraża zgodę.

 5. Krajowy Rejestr BINGO umożliwia przekazanie darowizny przez Użytkownika na rzecz wskazanego NGO. Darowizna może nastąpić jedynie na rzecz NGO, która wyraziła taką wolę, aktywując rachunek płatniczy w systemie partnerskim operatora płatności na zasadach wskazanych w Krajowym Rejestrze BINGO i zaakceptowanych przez Strony. Odstąpienie NGO od Umowy i wygaśnięcie Subskrypcji BINGO po uprzednim złożeniu oświadczenia woli, nie stanowi jego uchylenia. Fundacja uchyli oświadczenie woli, na wniosek Beneficjenta skierowany do Fundacji w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

 6. Prawidłowe korzystanie z Krajowego Rejestru BINGO wymaga spełnienia przez Użytkownika i NGO co najmniej następujących wymagań technicznych: urządzenie wraz z oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron www, dostęp do sieci internet.

 

§7
Dane Osobowe

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja.

 2. Fundacja przetwarza Dane Osobowe zgodnie z przyjętą Polityką Prywatności Krajowego Rejestru BINGO udostępnioną na stronach serwisu.


§8
Przekazywanie darowizn

 1. Darowiznę można przekazać po kliknięciu „Przekaż wpłatę” na stronach Krajowego Rejestru biNGO. Po kliknięciu w link należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi na stronie operatora płatności.

 2. Przekazywanie darowizn odbywa się za pośrednictwem operatora płatności – spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, NIP 7792308495, REGON 300523444, KRS 0000274399.

 3. Darowiznę można wpłacić przy pomocy przelewu elektronicznego, karty płatniczej (kredytowej lub debetowej) i systemu płatności mobilnych BLIK.

 4. Wpłaty Darczyńców są chronione przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane.

 5. Za pośrednictwem strony można przekazywać darowizny jednorazowe lub darowizny cykliczne umożliwiające regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej ze wskazanej karty płatniczej na rzecz wskazanej organizacji. W przypadku płatności cyklicznych: 

  1. Darczyńca w formie płatności cyklicznej decyduje się na comiesięczne pobieranie przez Operatora Płatności (PayU S.A) z karty płatniczej kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości wybranej lub wpisanej przez siebie Darowizny.

  2. Darowizna cykliczna będzie pobierana przez Operatora płatności raz w miesiącu.

  3. Darczyńca w ramach usługi płatności cyklicznych ma możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecania zapłaty. Dane karty są przechowywane przez operatora płatności (PayU S.A.). PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia Token do płatności cyklicznych (wirtualny identyfikator karty), umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego Darczyńca cyklicznie dokonuje płatności na rzecz Fundacji.

  4. Fundacja nie gromadzi i nie przetwarza w swoim systemie informatycznym danych z kart płatniczych (kredytowych lub debetowych) Darczyńców. Dane te Darczyńca udostępnia wyłącznie Operatorowi płatności.

  5. Dane Darczyńcy, tytuł, oraz kwota płatności dostarczane są PayU przez Fundację. Zlecenie przekazywane jest do rejestracji po otrzymaniu przez PayU wpłaty.

  6. PayU nie pobiera od Darczyńcy opłaty od realizacji usługi. Cała kwota darowizny trafia na konto Fundacji. PayU pobiera od Fundacji prowizję oraz dodatkowe opłaty.

  7. W przypadku braku środków na koncie lub zbyt niskiego limitu autoryzacyjnego zadeklarowana kwota nie zostanie pobrana.

  8. W dniu, w którym ważność karty Darczyńcy upłynie, obciążanie karty ustanie i darowizny nie będą pobierane. Kolejne darowizny Darczyńca może realizować po wznowieniu karty i ponownym ustanowieniu regularnej płatności w serwisie biNGO, za pomocą nowej karty.

  9. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy Operatora płatności dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

 6. Przekazując darowiznę Darczyńca może wybrać jedną z kwot sugerowanych na stronach Krajowego Rejestru BINGO lub wpisać dowolną, wybraną przez siebie kwotę w pole „Inna”.

 7. W przypadku wystąpienia problemów z przekazaniem darowizny jednorazowej lub cyklicznej, należy je zgłosić Fundacji pod adresem: [email protected].

 8. Darczyńca może złożyć reklamację, jeżeli Usługi przewidziane w regulaminach operatora płatności nie zostały zrealizowane lub są realizowane niezgodnie z jego postanowieniami. Reklamację można złożyć w formie: 

  1. pisemnej na adres PayU S.A., ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań

  2. elektronicznej poprzez formularz https://www.payu.pl/pomoc lub telefonicznej pod numerem telefonu: + 48 61 628 45 05 (połączenie płatne wg taryfy operatora, z którego usług korzysta Darczyńca), od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00.

 9. Płatność cykliczną Darczyńca może odwołać w dowolnym momencie, kontaktując się z Fundacją pod adresem[email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Rezygnacja z darowizny”, a w treści umieszczenie informacji takich jak: imię i nazwisko, adres e-mail, który był podawany w deklaracji przystąpienia do płatności cyklicznych. Płatność zostanie odwołana od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Darczyńca zgłosił odwołanie.

 10. Darczyńcy mają prawo zażądać zwrotu darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy wysłać e-mail na adres: [email protected]. Prosimy o umieszczenie w temacie wiadomości słów: „Zwrot darowizny”. Wpłata, po potrąceniu kosztów przelewu, zostanie zwrócona w terminie do 7 dni roboczych od dnia wpływu zgłoszenia do Fundacji.


§9
Zwolnienie podatkowe


Wszystkie organizacje serwisu posiadają status Organizacji Pożytku Publicznego. Zgodnie z przepisami prawa art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istnieje możliwość odliczenia od dochodu w roku podatkowym wartość przekazanych darowizn. Darowizny przekazane na działania wskazanej organizacji można odliczyć od dochodu: –  osoba fizyczna do kwoty równej 6% dochodu przed opodatkowaniem (art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od osób fizycznych),-  osoba prawna do kwoty równej 10% dochodu przed opodatkowaniem (art. 18 ust. 1 pkt. 1 i 7 ustawy o podatku od osób prawnych). Potwierdzenie przelewu należy przechowywać 5 lat od dokonania darowizny.


§10
Wypowiedzenie Umowy

 1. Fundacja zastrzega możliwość wypowiedzenia Umowy w tym Usług BINGO, w szczególności wykluczenia z Programu Certyfikacji, wobec NGO które nie spełniły wymogów Programu lub co do których otrzymała uzasadnione informacje o nieprzestrzeganiu warunków Regulaminu.

 2. W szczególnych okolicznościach Fundacja może wypowiedzieć Umowę, w przypadku:

  1. otrzymania informacji z KRS lub organów nadzoru o wszczęciu wobec NGO postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego,

  2. otrzymaniu informacji z KRS lub organów nadzoru o utracie przez NGO statusu Organizacji Pożytku Publicznego,

  3. otrzymaniu informacji z KRS lub organów nadzoru o braku terminowego wywiązania się z obowiązków sprawozdawczych. w tym uchybieniach w badaniu sprawozdania finansowego lub przebytych kontroli, 

  4. uzasadnionego podejrzenia poświadczenia nieprawdy lub celowego zatajenia informacji złożonych w Formularzu Autoryzacji.

  5. redagowania przez NGO fałszywych lub zawierających niezgodne z przeznaczeniem Krajowego Rejestru BINGO, treści Postów NGO lub braku ich niezwłocznej aktualizacji,

  6. moderowania treści NGO godzących w dobra osobiste Użytkowników, renomę Fundacji lub wizerunek innych organizacji Krajowego Rejestru BINGO.

 3. Fundacja może wypowiedzieć Umowę w tym Usługi BINGO zawarte na rzecz NGO, z zachowaniem 30 dni okresu wypowiedzenia.

 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy w tym Usług BINGO przez Fundację, NGO przysługuje możliwość posługiwania się Certyfikacją wyłącznie do dnia przed jej wygaśnięciem.

 5. W przypadku, gdy NGO będące uczestnikiem Programu Certyfikacji zostanie wykluczone przez Fundację, może powtórnie ubiegać się o przystąpienie do programu po upływie co najmniej 3 miesięcy licząc od dnia wykluczenia, jeżeli wobec NGO przestały zachodzić przesłanki wymienione w pkt 2.

 6. W przypadku wykluczenia z Programu Certyfikacji, NGO traci prawo do posługiwania się stosownym Certyfikatem Biura Informacji NGO i sygnaturą autoryzacji w serwisie Krajowego Rejestru biNGO oraz prawo do posługiwania się innymi elementami graficznymi, które mogą kojarzyć się bezpośrednio lub pośrednio z Programem Certyfikacji, w szczególności jego zarejestrowanym znakiem towarowym. W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia przez NGO, Fundacja zastrzega prawo do dochodzenia odszkodowania bądź kary umownej z tytułu bezprawnego korzystania z w/w znaków na zasadach ogólnych.


§11
Reklamacje

 1. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usługi BINGO przez Fundację może stanowić przedmiot reklamacji złożonej przez NGO.

 2. Reklamacja złożona przez NGO powinna zawierać: dane NGO umożliwiające jego identyfikację, określenie Usługi BINGO stanowiącej przedmiot reklamacji, zarzuty reklamacji, okoliczności uzasadniające reklamację, żądanie NGO w związku ze składaną reklamacją, adres e-mail, na który ma być kierowana przez Fundację korespondencja w sprawie reklamacji jeśli jest inny niż wskazany przez NGO w Koncie Krajowego Rejestru BINGO.

 3. NGO może złożyć reklamację w formie elektronicznej poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres e-mail: [email protected].

 4. W przypadku gdy reklamacja złożona przez NGO nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w § 8 ust. 2 Regulaminu Fundacja wezwie NGO do uzupełnienia złożonej reklamacji. Okres uzupełnienia reklamacji przez NGO nie wlicza się do czasu jej rozpoznania.

 5. NGO wyraża zgodę na kierowanie do niej przez Fundację korespondencji w sprawie złożonej reklamacji jedynie na adres e-mail określony zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu.


§12
Odpowiedzialność prawna

 1. Wszelkie informacje zawarte na stronach internetowych Krajowego Rejestru BINGO oraz w innych serwisach Fundacji Biura Informacji NGO mają charakter informacyjno - edukacyjny. W szczególności nie stanowią one oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacje te nie stanowią także żadnej formy opinii prawnej lub porady prawnej. Fundacja Biura Informacji NGO nie ponosi odpowiedzialności za treść danych finansowych zamieszczanych organizacji, prezentując tylko i wyłącznie dane publikowane przez oficjalny serwis Narodowego Instytutu Wolności CRSO. Fundacja biura informacji NGO nie ponosi także odpowiedzialności za wykorzystanie informacji umieszczonych w serwisach. 

 2. Wszelkie prawa autorskie do treści i materiałów graficznych umieszczonych na stronach internetowych Krajowego Rejestru BINGO oraz w innych serwisach Fundacji Biura Informacji NGO, za wyjątkiem utworów organizacji pozarządowych, stanowią wyłączną własność Fundacji. Dopuszcza się korzystanie z materiałów graficznych i tekstowych udostępnionych przez Fundację w celach publikacji tych materiałów w mediach. Logo i nazwa Krajowego Rejestru BINGO oraz Fundacji Biura Informacji NGO, są znakami towarowymi chronionymi prawem.
   

§13
Postanowienia końcowe

 1. Regulamin udostępniony jest Użytkownikom i NGO w Krajowym Rejestrze BINGO pod adresem www.rejestr.ngo w sposób umożliwiający Użytkownikowi i NGO utrwalenie jego treści poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. W przypadku zmiany Regulaminu Użytkownikowi i NGO zostanie doręczony zmieniony Regulamin poprzez zamieszczenie zmienionego Regulaminu Krajowego Rejestru BINGO oraz wysłanie drogą mailową na adres e-mail wskazany w Koncie Użytkownika i NGO. Zmiana Regulaminu w zakresie innym niż zmiany redakcyjne umożliwia wypowiedzenie Umowy przez NGO w terminie 30 dni od dnia otrzymania powiadomienia o zmianie Regulaminu.
  Brak reakcji ze strony NGO w terminie oznacza akceptację zmian w Regulaminie. W przypadku skorzystania z uprawnienia do wypowiedzenia Umowa zostanie rozwiązana z końcem Okresu Rozliczeniowego poprzedzającego Okres Rozliczeniowy, w którym zmiana Regulaminu wejdzie w życie.

 2. Fundacja ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług BINGO stosownie do obowiązujących przepisów prawa. Z zastrzeżeniem przepisów bezwzględnie obowiązujących, obowiązek Fundacji do naprawienia szkody obejmuje jedynie straty rzeczywiste i nie może w żadnym wypadku przekroczyć kwoty:

  1. opłaty uiszczonej przez NGO z tytułu wykonania Usługi BINGO, której dotyczy żądanie zapłaty odszkodowania, w ciągu Okresu Zobowiązania przed zdarzeniem powodującym szkodę – gdy Umowa na chwilę wystąpienia tego zdarzenia trwała co najmniej przez Okres Zobowiązania,

  2. opłaty uiszczonej przez NGO z tytułu wykonania Usługi BINGO, której dotyczy żądanie zapłaty odszkodowania, gdy Umowa na chwilę wystąpienia zdarzenia powodującego szkodę trwała krócej niż Okres Zobowiązania.

 3. Fundacja zastrzega, że w związku z aktualizacją danych Krajowego Rejestru BINGO, w tym usuwaniem błędów oraz innymi pracami konserwacyjnymi, mogą występować przerwy w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru BINGO, czego Użytkownik i NGO są świadomi i na co wyrażają zgodę. Przerwy w funkcjonowaniu Krajowego Rejestru BINGO w związku z aktualizacją danych w Krajowym Rejestrze BINGO, w tym usuwaniem błędów oraz innymi pracami konserwacyjnymi, stanowią konieczność techniczną, za którą Fundacja nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Fundacja nie odpowiada za niemożność korzystania z Krajowego Rejestru BINGO oraz Usług BINGO z przyczyn niezależnych od Fundacji i przez Fundację niezawinionych. W szczególności Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za niemożność korzystania z Krajowego Rejestru BINGO oraz Usług BINGO na skutek awarii sieci energetycznej, awarii dostawcy usług sieciowych, niedozwolonej ingerencji osób trzecich oraz wszelkich zdarzeń o charakterze siły wyższej, w tym pożarów, powodzi, katastrof naturalnych, wojen i konfliktów zbrojnych.