FUNDACJA DOBREGO PASTERZA

Ustroń, Śląskie, Skalica 1
KRS: 0000047396 , NIP: 5482338816 , REGON: 072730314
star star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem i bezdomnością, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Prowadzenie Schronisk dla bezdomnych kobiet. 2. Prowadzenie Domów dla bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 3. Udzielan...Rozwiń
Celem Fundacji jest niesienie pomocy osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, w szczególności dotkniętych niepełnosprawnością, bezrobociem i bezdomnością, udzielając im wsparcia materialnego, intelektualnego i duchowego, przy uwzględnieniu zasad samopomocy, samokształcenia i solidarności społecznej. Fundacja realizuje swoje cele poprzez: 1. Prowadzenie Schronisk dla bezdomnych kobiet. 2. Prowadzenie Domów dla bezdomnych matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 3. Udzielanie całodobowego schronienia i wyżywienia bezdomnym kobietom samotnym, matkom z dziećmi i kobietom w ciąży, skierowanym do Fundacji poprzez Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. 4. Pozyskiwanie środków na organizację, utrzymanie i prowadzenie Schronisk dla bezdomnych kobiet i Domów dla bezdomnych matek z dziećmi i kobiet w ciąży. 5. Prowadzenie działalności uświadamiającej społeczeństwu potrzebę troski o osoby znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych oraz realizację zadań charytatywno - opiekuńczych i oświatowo - wychowawczych. 6. Aktywizację zawodową osób bezdomnych i bezrobotnych w celu przygotowania do zawodu oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi środowiskami działającymi charytatywnie na rzecz osób potrzebujących pomocy. 7. Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego - Powiatem Cieszyńskim i Województwem Śląskim w zakresie pozyskiwania środków w ramach ogłaszanych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania działań mających na celu przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego osób skrajnie ubogich i zagrożonych bezdomnością. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 157.211,31 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 157.349,30 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2.381,96 zł
Pozostałe 7.142,40 zł
Razem 324.084,97 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona