STOWARZYSZENIE PROMOCJI ZDROWIA I TRZEŹWEGO STYLU ŻYCIA "SZANSA"

Pławniowice, Śląskie, Cmentarna 18
KRS: 0000003134 , NIP: 6312253145 , REGON: 276664594

Cele statutowe

1) pomoc socjalna i psychologiczna dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, bezdomnych, narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 2) ochrona i promocja zdrowia 3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych po zakończonej terapii, byłych więźniów opuszczających zakłady karne oraz osób, k...Rozwiń
1) pomoc socjalna i psychologiczna dla osób i rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych uzależnieniem, uzależnionych, bezdomnych, narażonych na marginalizację i wykluczenie społeczne oraz wyrównywanie szans tych osób i rodzin. 2) ochrona i promocja zdrowia 3) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej oraz społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym uzależnionych po zakończonej terapii, byłych więźniów opuszczających zakłady karne oraz osób, które aktualnie przebywają w zakładach karnych. 4) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie w środowisku abstynenckim 5) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym 6) szkolenie zawodowe osób i służb zajmujących się pomocą społeczną, rehabilitacją i terapią. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 318.520,58 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 1.806.244,47 zł
Przychody Finansowe 4.957,04 zł
Pozostałe 480,00 zł
Razem 2.130.202,09 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona