FUNDACJA AGORY

Warszawa, Mazowieckie, Czerska 8/10
KRS: 0000210120 , NIP: 5213298664 , REGON: 015771421

Cele statutowe

1. Stwarzanie zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, patriotycznych. 2. Propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym. 3. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę. 4. Niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin. 5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowanie życia, w tym działal...Rozwiń
1. Stwarzanie zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania postaw humanistycznych, patriotycznych. 2. Propagowanie postaw obywatelskich i zasad demokratycznego państwa prawa, w tym postaw antykorupcyjnych w życiu publicznym. 3. Wspieranie przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, edukację i wychowanie oraz kulturę i sztukę. 4. Niesienie pomocy społecznej dla najuboższych osób i rodzin. 5. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju i ochrony zdrowia oraz ratowanie życia, w tym działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 6. Stwarzanie i propagowanie warunków rozwoju samorządności, w tym kształtowanie odpowiednich form sprawowania władzy na szczeblu gminy, powiatu, województwa. 7. Prowadzenie działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz aktywacji zawodowej i życiowej. 8. Prowadzenie działalności na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury fizycznej i sportu. 9. Prowadzenie działalności w zakresie pomocy ofiarom katastrof, klęs żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i zagranicą. Zwiń
Certyfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 64.239,28 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 31.890,50 zł
Pozostałe 11.676,00 zł
Razem 107.805,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku