BEZPIECZNY POWIAT HRUBIESZOWSKI

Hrubieszów, Lubelskie, 3-Go Maja 37
KRS: 0000045770 , NIP: 9191647696 , REGON: 951086979
star star star star

Cele statutowe

Realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, a w szczególności w zakresie : 1) porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności, 2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także dzi...Rozwiń
Realizacja zadań ze sfery zadań publicznych, a w szczególności w zakresie : 1) porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności, 2) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 3) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, 4) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. 5) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji, 6) działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych realizujących zadania ze sfery zadań publicznych, 7) obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 8) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 9) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 10) edukacji, oświaty i wychowania oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 11) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu oraz turystyki i krajoznawstwa, 12) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 158.495,74 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 2,16 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 158.497,90 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona