STOWARZYSZENIE RODZICÓW PRZYJACIÓŁ DZIECI I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PROMYK"

Gostwica, Małopolskie, Gostwica 27
KRS: 0000031930 , NIP: 7342775498 , REGON: 492015836

Cele statutowe

Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy jest założoną w roku 1999 organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Od roku 2005 posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie. Misja ta jest realizowana poprzez działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, kreo...Rozwiń
Stowarzyszenie Rodziców, Przyjaciół, Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Promyk” w Gostwicy jest założoną w roku 1999 organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Od roku 2005 posiada status organizacji pożytku publicznego. Misją Stowarzyszenia jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami jak najlepszych warunków rozwoju i przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie. Misja ta jest realizowana poprzez działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami, kreowanie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, umożliwienie im aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla dwóch instytucji – Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gostwicy (od roku 2003) dla 30. uczestników, oraz Zakładu Aktywności Zawodowej w Łukowicy, w którym od grudnia 2022 zatrudnia 43 osoby, w tym 35 osób z niepełnosprawnością. Celem Stowarzyszenia jest: 1) Zapewnienie dzieciom i osobom niepełnosprawnym najlepszych warunków rozwoju przystosowania do samodzielnego życia w społeczeństwie, na poziomie przynajmniej równym przeciętnemu w kraju. 2) Kształtowanie w świadomości społecznej właściwego stosunku do dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo lub umysłowo, zgodnie z zasadami etyki chrześcijańskiej. 3) Inicjowanie i podejmowanie społecznych przedsięwzięć jednoczących ludzi dobrej woli wokół rozwiązywania problemów dzieci i osób niepełnosprawnych oraz pełnienie roli organizatorskiej w społecznym ruchu na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo. 4) Inicjowanie i podejmowanie działań z zakresu ochrony i promocji zdrowia, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz aktywnych form wypoczynku i spędzania wolnego czasu przez osoby niepełnosprawne. 5) Inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć wspierających osoby pracujące z osobami niepełnosprawnymi oraz działające na rzecz osób niepełnosprawnych. 6) Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i opiekunów. 7) Prowadzenie edukacji zdrowotnej. 8) Kształtowanie postaw i zachowań prozdrowotnych. 9) Profilaktyka chorób w tym chorób cywilizacyjnych. 10) Propagowanie sportu jako środka terapeutycznego. 11) Profilaktyka uzależnień i patologii społecznych. 12) Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomani. 13) Rozwój nauki, edukacji, oświaty i wychowania. 14) Działalność na rzecz dzieci i młodzieży. 15) Organizowanie aktywnego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez sport i rekreację. 16) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa. 17) Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 18) Działalność na rzecz osób starszych. 19) Promocja i organizacja wolontariatu. 20) Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 21) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy. 22) Propagowanie, kultywowanie i upowszechnianie ekologii i ochrony środowiska. 23) Promocja i upowszechnianie nowoczesnych technologii. 24) Przeciwdziałanie bezrobociu w szczególności wśród osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.703.477,62 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 101.121,90 zł
Działalność Gospodarcza 1.199,20 zł
Przychody Finansowe 165,26 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.805.963,98 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona