OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W BRZESZCZACH

Brzeszcze, Małopolskie, Piastowska 39
KRS: 0000009649 , NIP: 5492101694 , REGON: 356283166
star star

Cele statutowe

1) prowadzenie działalności mającej na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, zleconych przez organy administracji publicznej, 3) udział w akcjach ratowniczych...Rozwiń
1) prowadzenie działalności mającej na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska przed pożarami, klęskami żywiołowymi, zagrożeniami ekologicznymi i innymi miejscowymi zagrożeniami oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) wykonywanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, przeciwpowodziowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego, zleconych przez organy administracji publicznej, 3) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, powodzi, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń, 4) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych, powodziowych, ekologicznych i innych miejscowych zagrożeniach oraz sposobach ochrony przed nimi, 5) rozwijanie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz tradycji, 6) krzewienie i rozwijanie kultury fizycznej i sportu, 7) prowadzenie działalności szkoleniowej i oświatowej w szczególności wśród własnych członków, 8) wychowanie dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem wychowania dla bezpieczeństwa, 9) działania na rzecz ochrony środowiska w tym prowadzenie zadań zleconych przez jednostki samorządowe w zakresie gospodarki komunalnej; 10) uczestniczenie i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, 11) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1 oraz promowanie inicjatyw i liderów lokalnych, 12) niesienie pomocy ofiarom pożarów, powodzi innych klęsk żywiołowych, katastrof, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, 13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 7.925,10 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 118.013,19 zł
Razem 125.938,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona