KATOLICKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "TĘCZA" DIECEZJI ZIELONOGÓRSKO-GORZOWSKIEJ

Zielona Góra, Lubuskie, Obywatelska 1
KRS: 0000006274 , NIP: 9730666012 , REGON: 971191933
star star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy, kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. § 9 1.Do zadań stowarzyszenia należy: 1) podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rod...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest otaczanie opieką osób niepełnosprawnych, ich rodzin i opiekunów oraz świadczenie im pomocy, kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. § 9 1.Do zadań stowarzyszenia należy: 1) podejmowanie inicjatyw społecznych mających na celu wszechstronną pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom i opiekunom, 2) szerzenie idei integracji osób niepełnosprawnych ze zdrowymi, 3) prowadzenie działalności charytatywno-opiekuńczej, 4) pogłębianie formacji religijnej, 5) promocja i organizacja wolontariatu, 6) reprezentowanie interesów osób niepełnosprawnych wobec władz publicznych, 7) inicjowanie działań promujących zatrudnienie i aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, przeciwdziałanie bezrobociu wśród osób niepełnosprawnych, 8) podejmowanie zadań z zakresu pomocy społecznej, 9) promocja i ochrona zdrowia. 10)pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 11)działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 12)podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 13)działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, 14)działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, 15)działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 16)działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 17)działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 18)działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 19)wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, 20)turystyka i krajoznawstwo, 21)działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 22)działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, 23)przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. 2. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. 3. Cele i Zadania realizowane będą w ramach działalności odpłatnej i nieodpłatnej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.464.441,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.880,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 3.467.321,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona