"SUDECKIE STOWARZYSZENIE INICJATYW GOSPODARCZYCH"

Świdnica, Dolnośląskie, Armii Krajowej 29/8
KRS: 0000044797 , NIP: 8842407031 , REGON: 891358148

Cele statutowe

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych realizuje następujące cele: naukowe, naukowo – techniczne, oświatowe, oświatowo – wychowawcze, kulturalne, zwalczania bezrobocia, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, a w szczególności: 1) Pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej społeczności lokalnej. 2) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających bezrobocie. 3) Współpra...Rozwiń
Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych realizuje następujące cele: naukowe, naukowo – techniczne, oświatowe, oświatowo – wychowawcze, kulturalne, zwalczania bezrobocia, rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości, a w szczególności: 1) Pobudzanie aktywności społeczno – gospodarczej społeczności lokalnej. 2) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz wspieranie przedsięwzięć gospodarczych i organizacyjnych ograniczających bezrobocie. 3) Współpraca z organizacjami, instytucjami i podmiotami gospodarczymi w zakresie tworzenia nowych miejsc pracy. 4) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 5) Działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 6) Integrowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju infrastruktury intelektualnej i technicznej. 7) Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, w tym udzielanie wsparcia młodzieży do 27 roku życia w zakresie wszechstronnego rozwoju ze szczególnym uwzględnieniem wejścia na rynek pracy i podejmowania przez nią działalności gospodarczej. 8) Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 9) Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 10) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 11) Turystyki i krajoznawstwa. 12) Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji i samorządności. 13) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami w tym inicjowanie kontaktów gospodarczych i społecznych z partnerami krajowymi i zagranicznymi. 14) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 15) Popieranie wszechstronnego rozwoju terenów wiejskich. 16) Promocja i organizacja wolontariatu. 17) Promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 18) Promocji Członków Stowarzyszenia. 19) Działalność charytatywna. 20) Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, ust. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w pkt 1-32. Cele określone wyżej są wyłączną działalnością statutową i stanowią działalność pożytku publicznego określoną w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003.96.873 z póżn. zm.). Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 20.000,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 284.247,84 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 39.237,20 zł
Pozostałe 43.093,07 zł
Razem 386.578,11 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego