POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, Zachodniopomorskie, Al. Niepodległości 22/8
KRS: 0000043245 , NIP: 8520002713 , REGON: 000789016
star star

Cele statutowe

Zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, Ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w...Rozwiń
Zrzeszanie, rehabilitacja osób niesłyszących i osób z uszkodzonym słuchem, Ich integracja ze środowiskiem osób słyszących, wspólne rozwiązywanie problemów oraz działania w kierunku wyrównywania szans rozwojowych, edukacyjnych, zawodowych i społecznych poprzez: 1. Sprawowanie opieki nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z uszkodzonym słuchem oraz nad słyszącymi członkami ich rodzin - poprzez prowadzenie na zlecenie lub współuczestnictwo w rehabilitacji słuchu i mowy, udzielaniu im pomocy w podnoszeniu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych, 2. Organizowanie i prowadzenie pracy oświatowej, kulturalnej, zawodowej i społecznej w środowisku, 3. Organizowanie i prowadzenie działalności szkoleniowej w różnych formach szkolnych i poza szkolnych, w tym w zakresie języka migowego, 4. Organizowanie własnych form rekreacji ruchowej, turystyki, krajoznawstwa, sportu masowego oraz wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych, 5. Prowadzenie społecznej i zawodowej rehabilitacji, 6. Ochronę praw i interesów oraz udzielanie pomocy w sprawach socjalno-bytowych, 7. Prowadzenie działań w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz profilaktyki zdrowotnej i społecznej, 8. Prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej nt. głuchych i ich kultury, skierowanej do osób słyszących, 9. Promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową, 10. Udzielanie pomocy społecznej osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – w szczególności pomoc ubogim, 11. Prowadzenie działalności charytatywnej, 12. Podtrzymywanie tradycji kulturowej oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, 13. Prowadzenie działań integracyjnych poprzez realizowanie różnorodnych form terapii dla osób niesłyszących i słyszących, 14. Upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 15. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, 16. Prowadzenie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 17. Naukę, edukację, oświatę i wychowanie, 18. Kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji, 19. Przeciwdziałanie patologiom społecznym (np. alkoholizmowi, narkomanii), 20. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 21. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 22. Działania przeciwko wykluczeniu społecznemu, 23. Działania związanych z ochroną praw konsumenta, 24. Promocję i organizację wolontariatu, 25. Ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego, 26. Prowadzenie punktów poradnictwa zawodowego, prawnego, psychologicznego, pedagogicznego, społecznego i rodzinnego, 27. Promocje osiągnięć społecznych, intelektualnych i artystycznych osób niesłyszących i z uszkodzonym słuchem, 28. Prowadzenie działalności informacyjnej i doradczej. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.001.685,81 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 55.952,54 zł
Przychody Finansowe 54.641,11 zł
Pozostałe 224.052,63 zł
Razem 3.336.332,09 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona