FUNDACJA "UKRYTE MARZENIA"

Chodzież, Wielkopolskie, Warsztatów Jazzowych 2
KRS: 0000553238 , NIP: 6070081627 , REGON: 361270375

Cele statutowe

Celem działania Fundacji jest: 1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; 2. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. Działalności charytatywnej; 6. Ochrony i promocji zdrowia; 7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji...Rozwiń
Celem działania Fundacji jest: 1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; 2. Pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. Działalności charytatywnej; 6. Ochrony i promocji zdrowia; 7. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 8. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 10. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 12. Wypoczynku dzieci i młodzieży; 13. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 15. Turystyki i krajoznawstwa; 16. Porządku i bezpieczeństwa publicznego; 17. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 18. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 19. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 20. Promocji i organizacji wolontariatu; Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.512.535,55 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.750,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,33 zł
Pozostałe 13.433,00 zł
Razem 1.534.718,88 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona