EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL

Pisz, Warmińsko-mazurskie, Pl. Daszyńskiego 12A
KRS: 0000373147 , NIP: 8491578993 , REGON: 280576094
star star star star

Cele statutowe

1. Udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym. 2. Prowadzenie zakładów charytatywno-opiekuńczych. 3. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej, wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej dzieci i młodzieży. 4. Okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci; 5. Umacnianie ro...Rozwiń

1. Udzielanie pomocy ludziom niepełnosprawnym, chorym, starym. 2. Prowadzenie zakładów charytatywno-opiekuńczych. 3. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki i postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelickiej, wspieranie działalności oświatowo-wychowawczej dzieci i młodzieży. 4. Okazywanie wszechstronnej pomocy rodzinom, w szczególności rodzinom wielodzietnym, matkom lub ojcom samotnie wychowującym dzieci; 5. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami patologii społecznej; 6. Krzewienie gospodarności i etosu pracy; 7. Inicjowanie akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania oraz włączanie się do takich akcji; 8. Wspieranie działań ekumenicznych oraz dialogu pomiędzy kościołami chrześcijańskimi; 9. Samopomoc koleżeńska. 10. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób. 11. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 12. Działalność charytatywno-opiekuńcza. 13. Ochrona i promocja zdrowia. 14. Wypoczynek dzieci i młodzieży. 15. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. 16. Prowadzenie opieki medycznej, leczniczej stacjonarnej i dziennej. 17. Prowadzenie opieki hospicyjnej domowej i stacjonarnej. 18. Wspieranie kultu religijnego mazurskich parafii ewangelickich. 19. Prowadzenie punktów katechetycznych. 20. Wspieranie działalności naukowej. 21. Wspieranie działalności kulturalnej. 22. Organizowanie koncertów oraz festiwali muzycznych. 23. Wspieranie konserwacji i restauracji zabytków nieruchomych i ruchomych lub budynków i przedmiotów o wartości zabytkowej. 24. Wspieranie inwestycji kościelnych w zakresie: budowy, rozbudowy i odbudowy kościołów oraz kaplic, adaptację innych budynków na cele sakralne.

Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 541.673,81 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 180.471,20 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 154,51 zł
Pozostałe 47.816,74 zł
Razem 770.116,26 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona