FUNDACJA "ŻYĆ GODNIE"

Kolnik, Pomorskie, Dębowa 4
KRS: 0000041591 , NIP: 5932273555 , REGON: 192480086
star star star

Cele statutowe

Celem Fundacji jest wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi organicznymi i z zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych. Działalność Fundacji "Żyć Godnie" obejmuje swoim zasięgiem tereny wiejskie pozostające poza obszarem działań wielu innych instytucji organizacji. Swoje cele i zadania fundacja realizuje poprzez m.in. prowadze...Rozwiń
Celem Fundacji jest wspieranie i niesienie pomocy osobom starszym oraz osobom z zaburzeniami psychicznymi, a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi a w szczególności z zaburzeniami psychicznymi organicznymi i z zaburzeniami zachowania spowodowanymi używaniem substancji psychoaktywnych. Działalność Fundacji "Żyć Godnie" obejmuje swoim zasięgiem tereny wiejskie pozostające poza obszarem działań wielu innych instytucji organizacji. Swoje cele i zadania fundacja realizuje poprzez m.in. prowadzenie Środowiskowego Ośrodka Wsparcia mieszczącego się w Domu Podcieniowym w Kolniku oraz w formie projektów. W skład Środowiskowego Ośrodka Wsparcia wchodzą: Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy. Zajęcia w Domu odbywają się w cyklu dziennym dla pięćdziesięciu osób - w różnym stopniu i zakresie -niepełnosprawnych, obu płci w wieku od 18 roku życia. Zadania w formie projektów, tematycznie związanych z celami fundacji, kierujemy do osób niepełnosprawnych i społeczności lokalnej z terenu Powiatu Gdańskiego oraz Powiatu Tczewskiego w Województwie Pomorskim. W roku 2006 fundacja objęła również opieką grupę dzieci niepełnosprawnych w ramach Programu Partner, finansowanego przez Pomorski Oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Jednym z ważniejszych elementów działalności nasze fundacji jest włączanie społeczności lokalnej do współpracy i współdziałania przy realizacji naszych celów statutowych. Fundacja organizuje również okolicznościowe spotkania informacyjne na terenie prowadzonego Ośrodka. Programy realizowane przez fundację charakteryzują się szerokim spektrum tematycznym i skierowane są do osób niepełnosprawnych oraz ich rodzin i najbliższego otoczenia oraz osób starszych i pracowników administracji zajmujących się tematyką szeroko rozumianej pomocy społecznej na terenie prowadzonej przez naszą fundację działalności. W ramach swoich działań fundacja prowadziła przy współpracy z Urzędem Miasta Pruszcz Gdański i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej w Pszczółkach, Trąbkach Wielkich i Pruszczu Gdańskim badania, dotyczące ustalenia częstości występowania zespołów otępiennych wśród mieszkańców powyżej sześćdziesiątego roku życia w poszczególnych gminach. Badania prowadzone były we współpracy oraz na prośbę II Kliniki Chorób Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku. W ramach tych badań przebadanych zostało trzy tysiące osób. Mając w perspektywie dalsze działania naszej fundacji, nawiązaliśmy kontakt organizacją niemiecką AVO z Bremen, który zaowocował podpisaniem wstępnego porozumienia o współpracy. W ramach tego porozumienia kontynuowane były w kolejnych latach wizyty dwustronne przedstawicieli obu organizacji. Fundacja, w ramach swoich celów statutowych, planuje nie poprzestawać na dotychczasowych działaniach, ale rozwijać w dalszej perspektywie swoją działalność poprzez tworzenie innych form pomocy społecznej, jak np. ośrodek rehabilitacji, pomocy geriatrycznej czy system mieszkań treningowych i chronionych. W ramach realizowanych celów statutowych fundacja nasza współpracuje, w szeroko pojętym zakresie z m.in.: Gminą Pszczółki, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszczu Gdańskim, Gminami Powiatu Gdańskiego, Pomorskim Urzędem Wojewódzkim. Urzędem Marszałkowskim w Gdańsku, Akademią Medyczną w Gdańsku, Politechniką Gdańską - Wydział Architektury, Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Gdańsku oraz Organizacjami Pozarządowymi z terenu Powiatu Gdańskiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.346.707,85 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 8.255,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 14.893,49 zł
Razem 1.369.856,34 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona