OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SKALMIERZYCACH

Skalmierzyce, Wielkopolskie, Ostrowska 52
KRS: 0000040350 , NIP: 6222373093 , REGON: 251003403

Cele statutowe

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, 3) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 4) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 5) i...Rozwiń
1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami samorządowymi i innymi podmiotami, 2) niesienie pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju, 3) upowszechnianie wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 4) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych związanych z ochroną środowiska oraz innych klęsk i zdarzeń, 5) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, 6) działanie na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, 7) upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu, 8) prowadzenia działalności kulturalnej i oświatowej, w zakresie kultury, sztuki, muzyki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji, 9) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 10) prowadzenie działalności charytatywnej, wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych , 11) promowanie i organizowanie wolontariatu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 12) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 13) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu, 14) działania na rzecz ochrony środowiska, 15) wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1, 16) działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i lokalnej społeczności poprzez ożywianie, aktywizowanie, wspieranie rozwoju kapitału ludzkiego i integrowanie społeczności, 17) stała dbałość o nieruchomość i majątek trwały oraz środki nietrwałe stanowiące własność OSP. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.919,89 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 108.720,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 3.603,40 zł
Razem 119.243,29 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona