FUNDACJA "Z MYŚLĄ O TOBIE"

Warszawa, Mazowieckie, Naddnieprzańska 7
KRS: 0000433626 , NIP: 5222999863 , REGON: 146331933

Cele statutowe

Celami fundacji jest szeroka działalność w zakresie: pomocy ludziom bezdomnym i ich integracji ze społeczeństwem; Promocji i organizacji wolontariatu; Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Działalności charytatywnej; Ochrony i promocji zdrowia; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalności wspom...Rozwiń
Celami fundacji jest szeroka działalność w zakresie: pomocy ludziom bezdomnym i ich integracji ze społeczeństwem; Promocji i organizacji wolontariatu; Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; Działalności charytatywnej; Ochrony i promocji zdrowia; Działania na rzecz osób niepełnosprawnych; Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; Nauki, edukacji, oświaty i wychowania; Wypoczynku dzieci i młodzieży; Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; Kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego upowszechniania kultury fizycznej i sportu; Upowszechniania i ochrony wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; Działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 57.657,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 11,08 zł
Razem 57.668,48 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego