FUNDACJA ORLEN

Płock, Mazowieckie, Chemików 7
KRS: 0000037031 , NIP: 7742691813 , REGON: 611330322

Cele statutowe

Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalności charytatywnej; 3) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7...Rozwiń
Fundacja jako organizacja pożytku publicznego wykonuje zadania w zakresie: 1) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2) działalności charytatywnej; 3) podtrzymania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalności na rzecz mniejszości narodowych; 5) ochrony i promocji zdrowia; 6) działania na rzecz osób niepełnosprawnych; 7) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9) nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży; 10) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 11) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 12) porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; 13) ratownictwa i ochrony ludności; 14) pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 15) działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 16) promocji i organizacji wolontariatu; 17) działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz inne podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, w zakresie określonym w pkt 1-18. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 204.454.070,80 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 420.828,90 zł
Pozostałe 9.891,78 zł
Razem 204.884.791,50 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku