FUNDACJA AKTYWNEJ REHABILITACJI "FAR"

Warszawa, Mazowieckie, Łowicka 19
KRS: 0000032645 , NIP: 1131079557 , REGON: 001351753
star star

Cele statutowe

Celem działalności fundacji jest zwiększenie indywidualnej i społecznej niezależności oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim, poprzez przygotowanie do pełnienia ról społecznych związanych z edukacją, aktywnością zawodową, życiem rodzinnym oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu. Fundacja realizuję powyższy cel poprzez prowadzenie i rozwijanie kompleksowego programu aktywizacji...Rozwiń
Celem działalności fundacji jest zwiększenie indywidualnej i społecznej niezależności oraz poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością ruchową poruszających się na wózku inwalidzkim, poprzez przygotowanie do pełnienia ról społecznych związanych z edukacją, aktywnością zawodową, życiem rodzinnym oraz rekreacją i spędzaniem wolnego czasu. Fundacja realizuję powyższy cel poprzez prowadzenie i rozwijanie kompleksowego programu aktywizacji społecznej i zawodowej, obejmującego następujące działania: 1) dotarcie do osoby niepełnosprawnej w jak najszybszym okresie po doznaniu niepełnosprawności prowadzenie działań wspierających bezpośrednio w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby niepełnosprawnej 2) udzielanie wsparcia o charakterze psychospołecznym, prowadzenie poradnictwa dotyczącego różnych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz działań rzeczniczych i pomocy w sprawach urzędowych. 3) objęcie wsparciem osób z najbliższego otoczenia osób niepełnosprawnych oraz organizacja i rozwijanie lokalnych grup wsparcia 4) oddziaływanie na motywację, poziom zaangażowania uczestników programu oraz efektywność prowadzonych działań poprzez wprowadzenie pozytywnego wzorca osoby niepełnosprawnej w postaci instruktorów Aktywnej Rehabilitacji, osób poruszających się na wózku inwalidzkim, rekrutujących się spośród uczestników programu FAR, którzy osiągnęli pełną niezależność oraz wysoki poziom funkcjonowania społecznego. 5) organizację obozów aktywnej rehabilitacji tworzących unikalne środowisko do przezwyciężenia psychologicznych i emocjonalnych barier procesie aktywizacji, zwiększenie poziomu ogólnej sprawności, nauki umiejętności związanych z codziennym funkcjonowaniem, zdobycie wiedzy dotyczącej różnych aspektów funkcjonowania osób niepełnosprawnych oraz rozwijanie kompetencji interpersonalnych i społecznych 6) wykorzystanie sportu i różnych form aktywności fizycznej jako skutecznego narzędzia do zwiększenia poziomu ogólnej sprawności oraz rozwijanie indywidualnych i psychospołecznych wspomagających proces aktywizacji 7) prowadzenie edukacji zdrowotnej oraz edukacji prawnej i obywatelskiej, pozwalających pozwalającą na zdobycie przez uczestników programu informacji i wiedzy pozwalających na utrzymanie dobrej kondycji zdrowotnej oraz korzystanie z instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych form pomocy, w szczególności tych adresowanych do osób niepełnosprawnych 8) prowadzenie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych z wykorzystaniem różnych instrumentów, jak poradnictwo zawodowe i pośrednictwo pracy, warsztaty aktywizacji zawodowej, szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje, praktyki zawodowe, staże zawodowe, wprowadzenie na stanowisko pracy i wsparcie w miejscu pracy, adaptacja stanowiska pracy do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, w tym realizacja wymienionych form aktywizacji zawodowej zgodnie z modelem zatrudnienia wspomaganego 9) eksperckie poradnictwo dotyczące wyboru, dostosowania oraz użytkowania wyrobów medycznych, sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów, urządzeń i technologii kompensacyjno – asystujących oraz pomoc w zaopatrywaniu w tego rodzaju zaopatrzenie 10) zadania zmierzające do zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnych do dóbr i usług, w tym dostępności architektonicznej, komunikacyjnej oraz cyfrowej, w ścisłej współpracy z podmiotami publicznymi i niepublicznymi, w szczególności podmiotami zajmującymi się dostarczaniem kluczowych usług Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 16.317.912,98 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 320.842,64 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,31 zł
Pozostałe 74.777,79 zł
Razem 16.713.533,72 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona