STOWARZYSZENIE "TILIA"

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Przysiecka 13
KRS: 0000028517 , NIP: 9561696274 , REGON: 870341405
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia "Tilia" jest: 1) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 2) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej, 3) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska, 4) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, w tym promocji i ochrony zdrowia, 5) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6) działalność w zakresie edukacji globalnej, 7) wspieranie dzia...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia "Tilia" jest: 1) działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 2) krzewienie wśród społeczeństwa wiedzy i kultury ekologicznej, 3) działanie na rzecz podnoszenia świadomości nt. zagrożeń i ochrony środowiska, 4) propagowanie ekologicznego i zdrowego stylu życia, w tym promocji i ochrony zdrowia, 5) działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 6) działalność w zakresie edukacji globalnej, 7) wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju, 8) ochrona praw i interesów osób chcących żyć w czystym środowisku, 9) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 10) propagowanie wiedzy na temat Unii Europejskiej i polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej, 11) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 12) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, 13) propagowanie wiedzy w zakresie historii narodowej, 14) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji miejscowej, regionalnej i narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 15) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 16) działalność na rzecz propagowania turystyki i krajoznawstwa, 17) działalność na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży, 18) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz sportu, 19) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz niepełnosprawnych. 20) pomoc społeczna, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 21) wspomaganie organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów działających w zakresie celów Stowarzyszenia, w tym działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe 22) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; 23) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 24) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; 25) upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa; 26) upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 27) promocji i organizacji wolontariatu; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.655.537,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.102.472,52 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 40.900,71 zł
Razem 2.798.910,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona