STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW KONI "ARABIAN"

Pawłosiów, Podkarpackie, Pawłosiów 429A
KRS: 0000025347 , NIP: 7921915761 , REGON: 650969054
star star

Cele statutowe

Promowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji ruchowej oraz aktywnych form wypoczynku w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom; promowanie i rozwój hodowli koni oraz wszelkich działań poprawiających dobrostan koni; działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; kształto...Rozwiń
Promowanie i upowszechnianie turystyki i rekreacji ruchowej oraz aktywnych form wypoczynku w środowisku dzieci, młodzieży i dorosłych, w tym seniorów; pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom oraz osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, w tym przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom; promowanie i rozwój hodowli koni oraz wszelkich działań poprawiających dobrostan koni; działalność na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży szkolnej oraz środowiska studenckiego; działalność oświatowa w tym propagowanie wiedzy z zakresu weterynarii, hippiki, tradycji Oręża Polskiego, zasad BHP; promocja zdrowego trybu życia oraz aktywnej formy wypoczynku, w szczególności wśród dzieci, młodzieży i osób starszych; ekologia i ochrona środowiska, w tym ochrona dziedzictwa przyrodniczego, ochrona dziedzictwa historyczno - kulturowego, propagowanie idei integracji lokalnej z osobami niepełnosprawnymi, w tym działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych; działalność charytatywna i dobroczynna, upowszechnianie i podtrzymywanie tożsamości; działalność w zakresie porządku, bezpieczeństwa publicznego, ratownictwa i ochrony ludności; promocja oraz rozwój wolontariatu; działalność na rzecz integracji europejskiej, w tym działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych; działalność na rzecz innych organizacji pozarządowych w zakresie działalności pożytku publicznego, w których działa Stowarzyszenie; zapewnienie wsparcia działań innowacyjnych skierowanych do środowisk zagrożonych bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych oraz aktywizacji osób starszych; kultura; kultura fizyczna i sport, w tym sport jeździecki; nauka i oświata; promocja i ochrona zdrowia, kult religijny. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.260,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 108.689,43 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 109.949,43 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego