STOWARZYSZENIE INTEGRACJI SPOŁECZNEJ "RODZINA"

Wysowa-Zdrój, Małopolskie, Wysowa-Zdrój 116/14
KRS: 0000017478 , NIP: 7381764961 , REGON: 492703795
star star star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 3. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 4. Działalność wspom...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz ogółu społeczności poprzez wykonywanie zadań w zakresie: 1. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, 2. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji, 3. Działalność na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, 4. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym: rozwój przedsiębiorczości; Rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności, wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową wśród osób pozostających bez pracy lub osób zagrożonych jej utratą, 5. Działania w sferze rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania, 6. Działalność społeczna, charytatywna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji skierowana do dzieci i młodzieży, 7. Promocja gospodarcza regionu, 8. Promocja turystyczna regionu i działania na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej w zakresie tworzenia produktów turystycznych, 9. Działania na rzecz wspierania zdrowotności społecznej, 10. Edukacja dzieci i młodzieży oraz edukacja przez całe życie, w tym działania na rzecz podnoszenia wiedzy ogólnej i zawodowej, 11. Promowanie stylu życia, w którym łączy się cele osobiste i zawodowe z zaangażowaniem na rzecz drugiego człowieka, 12. Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób (w tym osób niepełnosprawnych i osób w wieku emerytalnym), c. D. § 4 statutu Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 388.017,40 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 388.017,40 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona