"FUNDACJA NOVA"

Gdynia, Pomorskie, Juliana Ejsmonda 3
KRS: 0000010932 , NIP: 5862066979 , REGON: 192536071
star star star

Cele statutowe

1) wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym szczególności dóbr i miejsc o znaczeniu historycznym i społecznym, 2) upowszechnienie dorobku kultury narodowej, 3) upowszechnianie wolności sumienia i wyznania oraz idei tolerancji religijnej niezależnie od rodzajów wyznań, 4) upowszechnianie i promowanie następujących wartości: a) idei tolerancji narodowościowej, b) pracowitości i umiejętności współdziałania zespołowego, patriotyzmu, honoru i odwagi, przede wszy...Rozwiń
1) wspieranie działań mających na celu ochronę dziedzictwa kulturowego, w tym szczególności dóbr i miejsc o znaczeniu historycznym i społecznym, 2) upowszechnienie dorobku kultury narodowej, 3) upowszechnianie wolności sumienia i wyznania oraz idei tolerancji religijnej niezależnie od rodzajów wyznań, 4) upowszechnianie i promowanie następujących wartości: a) idei tolerancji narodowościowej, b) pracowitości i umiejętności współdziałania zespołowego, patriotyzmu, honoru i odwagi, przede wszystkim w oparciu o poglądy uznanych autorytetów moralnych i naukowych, 5) promowanie i rozwój edukacji, oświaty i wychowania, w tym również wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, 6) wspieranie i promocja nauki, kultury, sztuki, 7) promowanie i wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, 8) upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności organizowanie i wspieranie organizowania imprez i zawodów sportowych, w tym różnego rodzaju wypraw, ekspedycji i rejsów mających na celu poznawanie granic psychofizycznych możliwości ludzkiego organizmu, 9) ochrona i promocja zdrowia, 10) upowszechnianie i promowanie idei tolerancji dla niepełnosprawności oraz propagowanie i upowszechnianie metod terapii dla osób niepełnosprawnych, 11) propagowanie programów przeciwdziałania bezrobociu, 12) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 13) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 34.066,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 306.772,50 zł
Działalność Gospodarcza 202.801,02 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 93.900,52 zł
Razem 637.540,24 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza