STOWARZYSZENIE "MISERICORDIA" W ZABRZU

Zabrze, Śląskie, Plac Dworcowy 6
KRS: 0000008190 , NIP: 6482392259 , REGON: 276405875

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest; 1) niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność charytatywna; 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym; 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 6) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagroż...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest; 1) niesienie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2) działalność charytatywna; 3) podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 4) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym; 5) działalność na rzecz mniejszości narodowych; 6) promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy w szczególności przy wykorzystaniu możliwości przekwalifikowania zawodowego tych osób i poszerzanie przez nich swojej wiedzy; 7) wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości; 8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych zainteresowanych współpracą w ramach realizacji działań zbieżnych z celami statutowymi Stowarzyszenia; 9) nauka, edukacja, oświata i wychowanie w tym kształtowanie społeczeństwa informacyjnego; 10) działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe; 11) działalność na rzecz integracji europejskiej, także przy wykorzystaniu możliwości informacyjnych i edukacyjnych; 12) działalność na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 13) promocja i organizacja wolontariatu; 14) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 15) szkolenia dla personelu placówek poradnictwa obywatelskiego oraz innych instytucji i organizacji o podobnym profilu działania; 16) działalność wspomagająca rozwój techniki i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej. 17) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa prawnego; 18) udzielanie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; 19) zwiększanie świadomości prawnej i obywatelskiej społeczeństwa; 20) prowadzenie mediacji; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 464.271,52 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 25.300,00 zł
Działalność Gospodarcza 144.467,05 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 14,51 zł
Razem 634.053,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona