LUBELSKIE STOWARZYSZENIE ALZHEIMEROWSKIE

Lublin, Lubelskie, Towarowa 19
KRS: 0000007966 , NIP: 9462260817 , REGON: 431123832
star star star star star

Cele statutowe

a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i pokrewnymi zaburzeniami otępiennymi, b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, c) niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom, d) ochrona i promocja zdrowia, e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, f) działalność na rzecz integracji i reintegracj...Rozwiń
a) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, w tym niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i pokrewnymi zaburzeniami otępiennymi, b) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, c) niesienie pomocy osobom z chorobą Alzheimera i zaburzeniami pokrewnymi oraz ich rodzinom i opiekunom, d) ochrona i promocja zdrowia, e) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, f) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym., g) działalność charytatywna, h) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, i) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, j) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, k) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów między społeczeństwami, l) promocja i organizacja wolontariatu, ł) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 861.419,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 861.419,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona