TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ CHORYCH "HOSPICJUM IM. ŚW. ŁAZARZA"

Kraków, Małopolskie, Fatimska 17
KRS: 0000048149 , NIP: 6780030510 , REGON: 350552429

Cele statutowe

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA § 7 1. Celem Towarzystwa jest : a) ochrona i promocja zdrowia, b) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, d) działalność charytatywna i dobroczynna, e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, g) działa...Rozwiń
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA § 7 1. Celem Towarzystwa jest : a) ochrona i promocja zdrowia, b) niesienie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, c) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, d) działalność charytatywna i dobroczynna, e) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, f) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, g) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, h) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja i oświata, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, i) wypoczynek dzieci i młodzieży, j) działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, k) promocja i organizacja wolontariatu. 2. /skreślony/ 3. /skreślony/ 4. /skreślony/ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 15.510.248,05 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 177.387,33 zł
Przychody Finansowe 300.617,53 zł
Pozostałe 118.455,45 zł
Razem 16.106.708,36 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona