SPOŁECZNO - OŚWIATOWE STOWARZYSZENIE POMOCY POKRZYWDZONYM I NIEPEŁNOSPRAWNYM "EDUKATOR"

Łomża, Podlaskie, Wojska Polskiego 29 A
KRS: 0000048046 , NIP: 7181729859 , REGON: 450696591
star star star star

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są w szczególności: 1) działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczno- rehabilitacyjna w stosunku do: a) ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dzieci, b) ofiar wypadków losowych, c) osób niepełnosprawnych, d) osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją e) ofiar przemocy ze strony przestępców...Rozwiń
Celami Stowarzyszenia są w szczególności: 1) działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczno- rehabilitacyjna w stosunku do: a) ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególności dzieci, b) ofiar wypadków losowych, c) osób niepełnosprawnych, d) osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją e) ofiar przemocy ze strony przestępców kryminalnych. 2) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia, 3) działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich, 4) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, 5) działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 6) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej, 7) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9) działalność na rzecz upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich oraz wspomagających rozwój demokracji, 10) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 11) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, w zakresie określonym w art.4 ust. l, pkt. 1 -32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 12) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 45.860.192,35 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.648.322,07 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 10,39 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 47.508.524,81 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne