TOWARZYSTWO GIMNASTYCZNE "SOKÓŁ" GNIAZDO W ZAKOPANEM

Zakopane, Małopolskie, Orkana 2
KRS: 0000043433 , NIP: 7361046197 , REGON: 490187757
star star

Cele statutowe

§ 6. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu w harmonii z tradycją, kulturą narodową i wartościami patriotycznymi dla kształtowania męstwa, dyscypliny, odpowiedzialności obywatelskiej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Towarzystwo w szczególności podejmuje działania na rzecz: 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2. kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury, 3. krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży. 4. ochrony i promocji zdr...Rozwiń
§ 6. Celem Towarzystwa jest upowszechnianie kultury, kultury fizycznej i sportu w harmonii z tradycją, kulturą narodową i wartościami patriotycznymi dla kształtowania męstwa, dyscypliny, odpowiedzialności obywatelskiej oraz zdrowego i aktywnego trybu życia. Towarzystwo w szczególności podejmuje działania na rzecz: 1. nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 2. kultury, sztuki, ochrony tradycji i dóbr kultury, 3. krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym dzieci i młodzieży. 4. ochrony i promocji zdrowia, 5. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, w tym zwalczania alkoholizmu i narkomanii, 6. ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 7. upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa, 8. ratownictwa i ochrony ludności, 9. niesienia pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych w kraju i zagranicą 10. upowszechniania i ochrony wolności, praw człowieka, obowiązków i swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji, 11. inicjatyw gospodarczych, w tym rozwoju przedsiębiorczości, 12. rozwoju wspólnot lokalnych, 13. rozwijania kontaktów i współpracy między narodami, 14. organizacji wolontariatu, 15. pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób, 16. udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, 17. wspomagania szkoleniowo, informacyjnie i finansowo: 1) organizacji pozarządowych, 2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, 3)jednostek samorządu terytorialnego oraz stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego, 4) osób fizycznych, 18. współpracy z podmiotami ekonomii społecznej i przedsiębiorstwami społecznymi. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.300.218,70 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 559.471,57 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 1.859.690,27 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona