STOWARZYSZENIE PROMOCJI I ROZWOJU GMINY ZAKLICZYN "KLUCZ"

Zakliczyn, Małopolskie, Rynek 1/8
KRS: 0000042094 , NIP: 8732757474 , REGON: 851730082

Cele statutowe

Cele Stowarzyszenia: 1) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lokalnej i dziedzictwa narodowego; 2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 4) wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym; 5) kreowanie lokalnych liderów; 6) działalność na rzecz restrukturyzacji rolnictwa...Rozwiń
Cele Stowarzyszenia: 1) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lokalnej i dziedzictwa narodowego; 2) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 3) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym; 4) wyrównywanie szans ludzi młodych i absolwentów oraz pomoc pozostałym grupom defaworyzowanym; 5) kreowanie lokalnych liderów; 6) działalność na rzecz restrukturyzacji rolnictwa w kierunku wyspecjalizowanych gałęzi produkcji i usług rolnych; 7) działalność charytatywna, dobroczynność, pomoc społeczna; 8) promowanie innowacyjności w oświacie szkolnej i pozaszkolnej; 9) wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego; 10) kreowanie atrakcyjnej i zróżnicowanej oferty zagospodarowania wolnego czasu i rozwoju osobowego mieszkańców; 11) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 12) wspieranie wzrostu lokalnej tożsamości i więzi; 13) edukacja społeczeństwa do wspierania, uczestnictwa i tworzenia kultury; 14) organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży; 15) promocja turystyki i krajoznawstwa; 16) ochrona środowiska i przyrody oraz propagowanie proekologicznych idei, zachowań, rozwiązań i technologii; 17) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 18) promocja i organizacja wolontariatu; 19) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 20) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji; Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 273.320,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.044,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 59.121,80 zł
Razem 341.485,80 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona