KLUB WYSOKOGÓRSKI W ZAKOPANEM

Zakopane, Małopolskie, Droga Na Wierch 4
KRS: 0000321961 , NIP: 7361470825 , REGON: 001062701

Cele statutowe

Celem Klubu według obowiązującego Statutu jest prowadzenie i rozwijanie działalności wspinaczkowej (alpinistyczno - jaskiniowej) i narciarskiej. Klub realizuje swoje cele przez: 1) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą: a) współpracę z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach górskich, w szczególności z PZA b) współpracę z palcówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami;...Rozwiń
Celem Klubu według obowiązującego Statutu jest prowadzenie i rozwijanie działalności wspinaczkowej (alpinistyczno - jaskiniowej) i narciarskiej. Klub realizuje swoje cele przez: 1) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą: a) współpracę z instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi sprawami alpinizmu oraz ochrony zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego na obszarach górskich, w szczególności z PZA b) współpracę z palcówkami naukowymi na polu zagadnień związanych z górami; c) wspieranie bezpośrednich kontaktów, w tym organizowanie spotkań z osobami zajmującymi się alpinizmem oraz taternictwem . d) organizowanie, propagowanie i wspieranie działań w zakresie ochrony zwierząt i przyrody górskiej; e) promowanie i propagowanie alpinizmu oraz taternictwa; 2) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą inicjowanie programów podnoszących świadomość społeczną w zakresie: a) niebezpieczeństw oraz ryzyka związanych z uprawianiem alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej; b) zapobiegania oraz przeciwdziałania zagrożeniom związanym z uprawianiem alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej; c) prawidłowego przygotowania fizycznego, kondycyjnego koniecznego do uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej; d) podstawowego wyposażenia oraz ekwipunku niezbędnego do bezpiecznego uprawiania alpinizmu, wspinaczki wysokogórskiej; 3) działalność nieodpłatną pożytku publicznego, obejmującą wspieranie i prowadzenie przedsięwzięć promujących region obszaru Tatrzańskiego Parku Narodowego; 4) działalność nieodpłatną pożytku publicznego obejmującą organizowanie zebrań, odczytów, oraz imprez okolicznościowych; 5) działalność odpłatną pożytku publicznego obejmującą: a) organizowanie i prowadzenie szkoleń oraz kursów z zakresu wspinaczki wysokogórskiej; b) inicjowanie programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa w górach; c) organizowanie i prowadzenie wycieczek turystycznych, wysokogórskich i krajoznawczych, w tym wycieczek z elementami wspinaczki wysokogórskiej; d) organizowanie działalności sportowej, szkoleniowej i wyprawowej w kraju i za granicą, w tym również zawodów sportowych; e) organizowanie zjazdów, sympozjów i konferencji naukowych dotyczących tematyki górskiej. 6) działalność odpłatną pożytku publicznego, obejmującą wydawanie publikacji o tematyce górskiej oraz alpinistycznej. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 27.559,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 170.476,63 zł
Działalność Gospodarcza 41.454,43 zł
Przychody Finansowe 2,10 zł
Pozostałe 65.368,36 zł
Razem 304.860,52 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
Działalność zlecona