FUNDACJA NA RZECZ DZIECI "MIASTECZKO ŚLĄSKIE"

Miasteczko Śląskie, Śląskie, Cynkowa 6
KRS: 0000039720 , NIP: 6451201985 , REGON: 273040309
star star star star star

Cele statutowe

1. Działalność pożytku publicznego stanowi wyłączną działalność statutową Fundacji. 2. Sfera zadań publicznych realizowanych przez Fundację obejmuje nw. zadania zgodne z art. 4 ust. 1 pkt. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 32, 32a, 33, Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 ze zmianami), a w szczególności: - 84.12.Z, Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą o...Rozwiń
1. Działalność pożytku publicznego stanowi wyłączną działalność statutową Fundacji. 2. Sfera zadań publicznych realizowanych przez Fundację obejmuje nw. zadania zgodne z art. 4 ust. 1 pkt. 1, 3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 31, 32, 32a, 33, Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 poz. 1817 ze zmianami), a w szczególności: - 84.12.Z, Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych - jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 77.29.Z, Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego - jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 86.90.A, Działalność fizjoterapeutyczna – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna.- 86.90.E, Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej nie sklasyfikowana – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 88.10.Z, Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 88.99.Z, Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowana – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 85.51.Z, Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 85.59.B, Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 93.29.Z, Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 93.19.Z, Pozostała działalność związana ze sportem – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 71.20.B, Pozostałe badania i analizy techniczne – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 72.19.Z, Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych - jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 74.90.Z, Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 82.30.Z, Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna. - 94.99.Z, Działalność pozostała organizacji członkowskich gdzie indziej nie sklasyfikowana – jako działalność odpłatna lub nieodpłatna - 42.99.Z. – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nie sklasyfikowane jako działalność nieodpłatna lub odpłatna. 3. Organem uprawnionym do każdorazowego określenia przedmiotu działalności Fundacji, wymienionej w ust. 2 jako nieodpłatnej lub odpłatnej pożytku publicznego jest Zarząd Fundacji. 4. Podstawowym celem działania Fundacji jest realizacja różnorodnych przedsięwzięć pomocowych, profilaktyczno – osłonowych, terapeutyczno – rehabilitacyjnych, ochrona zdrowia, oświata, kultura, wychowanie, opieka społeczna, edukacja, zabezpieczenie prawidłowych warunków rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych zamieszkałych na terenach narażenia środowiskowego, na metale ciężkie w rejonie Górnego Śląska, a szczególnie okolic Miasteczka Śląskiego. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 125.578,95 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.024.492,25 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 28.000,00 zł
Razem 1.178.071,20 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona