STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ WARSZAWY

Warszawa, Mazowieckie, Młynarska 48
KRS: 0000037366 , NIP: 5222248387 , REGON: 012446353
star star

Cele statutowe

Celami Stowarzyszenia są: 1. Dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Warszawy i przyczynianie się do stałej poprawy warunków życia jej mieszkańców poprzez działania w zakresie: • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom najuboższym, będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz działalności charytatywnej, • ochrony i promocji zdrowia, • pomocy osobom niepełnosprawnym, • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, • porządku i...Rozwiń
Celami Stowarzyszenia są: 1. Dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju Warszawy i przyczynianie się do stałej poprawy warunków życia jej mieszkańców poprzez działania w zakresie: • pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom najuboższym, będącym w trudnej sytuacji życiowej oraz działalności charytatywnej, • ochrony i promocji zdrowia, • pomocy osobom niepełnosprawnym, • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą, • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, • pomocy grupom społecznym i zawodowym, • wspierania edukacji. 2. Dążenie do rozwoju wspólnot i społeczności warszawskiej, zwłaszcza poprzez kształtowanie stosunków międzyludzkich opartych o życzliwość i solidarność, wychowywanie młodzieży w duchu szacunku dla Państwa, prawa i demokracji oraz poprzez działania w zakresie: • pielęgnowania tradycji narodowych i polskości oraz rozwoju świadomości narodowej i obywatelskiej, • nauki, edukacji, oświaty i wychowania, • wypoczynku dzieci i młodzieży oraz krajoznawstwa, • kultury, sztuki i ochrony dóbr kultury, • rozwoju i upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i rozwoju demokracji, • działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 127.650,00 zł
Działalność Gospodarcza 599.298,10 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 1.865,86 zł
Razem 728.813,96 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza