ROTARY CLUB JAROSŁAW

Jarosław, Podkarpackie, Tarnowskiego 18
KRS: 0000035099 , NIP: 7921923588 , REGON: 650973073

Cele statutowe

Celem Klubu jest pielęgnowanie i krzewienie ideałów służby społecznej jako podstawy użytecznych przedsięwzięć , a zwłaszcza pielęgnowanie i krzewienie: 1) Rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności służenia społeczeństwu. 2) Wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i zawodowej. 3) Docenienia wartości wszystkich pożytecznych zajęć. 4) Docenienie działalności zawodowej każdego członka Klubu jako sposobności służenia społeczeństwu. 5) Stosowania ideałów służby społeczeństwu j...Rozwiń
Celem Klubu jest pielęgnowanie i krzewienie ideałów służby społecznej jako podstawy użytecznych przedsięwzięć , a zwłaszcza pielęgnowanie i krzewienie: 1) Rozwoju wzajemnych kontaktów jako sposobności służenia społeczeństwu. 2) Wysokiego poziomu etycznego w działalności gospodarczej i zawodowej. 3) Docenienia wartości wszystkich pożytecznych zajęć. 4) Docenienie działalności zawodowej każdego członka Klubu jako sposobności służenia społeczeństwu. 5) Stosowania ideałów służby społeczeństwu jako podstawy wartościowych przedsięwzięć przez każdego członka Klubu w życiu osobistym, zawodowym i społecznym. 6) Rozwoju porozumienia między narodami, dobrej woli pokoju poprzez światową wspólnotę ludzi wszystkich zawodów, połączonych ideałem służby społecznej. 7)Prowadzenie działalności charytatywnej wynikającej z aktualnych potrzeb 8)wspierania zorganizowanych form wypoczynku dzieci i młodzieży 9)ochrony i promocji zdrowia między innymi przez finansowanie zakupu sprzętu medycznego i leków 10)działania na rzecz osób niepełnosprawnych 11)działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych 12)nauki edukacji,oświaty i wychowania między innymi poprzez wyposażenie instytucji oświatowych i szkół w książki oraz pomoce szkolne a także poprzez okresowe przyznawanie stypendiów dla uczniów i studentów 13)kultury sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji 14)upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 15)porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym 16)upowszechniania ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich 17)ratownictwa i ochrony ludności 18)pomocy ofiarom katastrof,klęsk żywiołowych,konfliktów zbrojnych i wojen tak w kraju jak i poza jego granicami-ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w tym zakresie z innymi klubami zarówno polskimi jak i zagranicznymi 19)działań nz rzecz integracji europejskiej,rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami między innymi poprzez wymianę międzynarodową dzieci i młodzieży a także wizyty studyjne członków z zaprzyjaźnionych Klubów Rotary z Europy i świata 20)pomocy i organizacji wolontariatu poprzez uczestnictwo w przygotowaniu ważnych imprez i uroczystości -głównie o charakterze lokalnym 21)wspomagania technicznego,szkoleniowego,informacyjnego lub finansowego organizacji pozarządowych a także innych organizacji i stowarzyszeń, których celem jest pomoc i opieka nad osobami o specjalnych potrzebach życiowych oraz instytucji zajmujących sie opieką nad dziećmi 22)każdy członek Klubu jest zobowiązany do aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów klubowych. Ma obowiązek przestrzegania statutu i innych wewnętrznych regulaminów i zaleceń oraz uchwał klubowych. W swych działaniach każdy członek Klubu musi przestrzegać etyki zawodowej oraz ogólnie przyjętych norm i zasad postępowania.Ważną dewizą organizacji jaką jet Rotary Klub jest służba dla społeczeństwa .Należy podkreślić,że jest to służba bezinteresowna.Wszystkie sprawowane funkcje w Klubie są sprawowane społecznie. Wszystkie zebrane przez klub środki finansowe z organizacji imprez, balów dobroczynnych czy odpisu 1% są w całości przeznaczone na działalność dobroczynną. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 101.723,65 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 17,58 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 101.741,23 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku