STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Kalwaria Zebrzydowska, Małopolskie, Mickiewicza 9
KRS: 0000034940 , NIP: 5512299803 , REGON: 356363965
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 3. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 4. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedz...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności w zakresie: 1. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. 2. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej,pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. 3. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. 4. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 5. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 6. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. 7. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. 8. Turystyki i krajoznawstwa. 9. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji. 10. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rzowijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami. 11. Promocji i organizacji wolontariatu. 12. Promocji rzeczypospolitej Polskiej za granicą. 13. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 22.286,20 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 83,58 zł
Razem 22.369,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego