STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU WSI LASKOWO

Laskowo, Kujawsko-pomorskie, Laskowo 26
KRS: 0000029399 , NIP: 5621631828 , REGON: 092959461

Cele statutowe

Celem statutowym jest prowadzenie szkoły.KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉƌŽǁĂĚnjŝĚnjŝĂųĂůŶŽƑđǁŽďƐnjĂƌĂĐŚ͗ ͲƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĞƐnjŬŽųLJ͕ -prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich ͲƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĞnjĂũħđ͕ƐnjŬŽůĞŷ͕ŝŵƉƌĞnj͕ŽďŽnjſǁ͕ŬƵƌƐſǁĞĚƵŬĂĐLJũŶLJĐŚ͕ƐƉŽƌƚŽǁLJĐŚ͕ƚƵƌLJƐƚLJĐnjŶLJĐŚ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐLJũŶLJĐŚŝ ŬƵůƚƵƌĂůŶLJĐŚĚůĂĚnjŝĞĐŝ͕ŵųŽĚnjŝĞǏLJŽŽƐſďĚŽƌŽƐųLJĐŚͲŵŝĞƐnjŬĂŷĐſǁǁƐŝ>ĂƐŬŽǁŽ͕'ČĐnj͕KƑŶŽǁŐŵŝŶŝĞ:ĂŶŽǁŝĞĐtůŬƉ͕͘ ͲƉŽĚƚƌnjLJŵLJǁĂŶŝĞƚƌĂĚLJĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĂƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂnjƌŽnjǁŽũƵƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕...Rozwiń
Celem statutowym jest prowadzenie szkoły.KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉƌŽǁĂĚnjŝĚnjŝĂųĂůŶŽƑđǁŽďƐnjĂƌĂĐŚ͗ ͲƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĞƐnjŬŽųLJ͕ -prowadzenie wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich ͲƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĞnjĂũħđ͕ƐnjŬŽůĞŷ͕ŝŵƉƌĞnj͕ŽďŽnjſǁ͕ŬƵƌƐſǁĞĚƵŬĂĐLJũŶLJĐŚ͕ƐƉŽƌƚŽǁLJĐŚ͕ƚƵƌLJƐƚLJĐnjŶLJĐŚ͕ƌĞŚĂďŝůŝƚĂĐLJũŶLJĐŚŝ ŬƵůƚƵƌĂůŶLJĐŚĚůĂĚnjŝĞĐŝ͕ŵųŽĚnjŝĞǏLJŽŽƐſďĚŽƌŽƐųLJĐŚͲŵŝĞƐnjŬĂŷĐſǁǁƐŝ>ĂƐŬŽǁŽ͕'ČĐnj͕KƑŶŽǁŐŵŝŶŝĞ:ĂŶŽǁŝĞĐtůŬƉ͕͘ ͲƉŽĚƚƌnjLJŵLJǁĂŶŝĞƚƌĂĚLJĐũŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ƉŝĞůħŐŶŽǁĂŶŝĂƉŽůƐŬŽƑĐŝŽƌĂnjƌŽnjǁŽũƵƑǁŝĂĚŽŵŽƑĐŝŶĂƌŽĚŽǁĞũ͕ŽďLJǁĂƚĞůƐŬŝĞũŝ kulturowej, ͲĚnjŝĂųĂůŶŽƑđĐŚĂƌLJƚĂƚLJǁŶĂ͕ -ochrona i promocja zdrowia, ͲƵƉŽǁƐnjĞĐŚŶŝĞŶŝĞŝŽĐŚƌŽŶĂƉƌĂǁŬŽďŝĞƚŽƌĂnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑđŶĂƌnjĞĐnjƌſǁŶLJĐŚƉƌĂǁŬŽďŝĞƚŝŵħǏĐnjLJnjŶ͕ ͲŶĂƵŬĂ͕ĞĚƵŬĂĐũĂ͕ŽƑǁŝĂƚĂŝǁLJĐŚŽǁĂŶŝĞ͕ -kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji, ͲĞŬŽůŽŐŝĂŝŽĐŚƌŽŶĂnjǁŝĞƌnjČƚŽƌĂnjŽĐŚƌŽŶĂĚnjŝĞĚnjŝĐƚǁĂƉƌnjLJƌŽĚŶŝĐnjĞŐŽ ͲĚnjŝĂųĂŶŝĞŶĂƌnjĞĐnjŝŶƚĞŐƌĂĐũŝĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĞũŽƌĂnjƌŽnjǁŝũĂŶŝĂŬŽŶƚĂŬƚſǁŝǁƐƉſųƉƌĂĐLJŵŝħĚnjLJƐƉŽųĞĐnjĞŷƐƚǁĂŵŝ͕ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 692.414,81 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 692.414,81 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona