SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 93 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO W MIKOŁAJKACH

Mikołajki, Warmińsko-mazurskie, Leśna 2/A
KRS: 0000028524 , NIP: 8451071934 , REGON: 790152407

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. 1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkoły wyższe, zwane dalej „szkołami”; 2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacania możliwości edukacji i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych. 1) zakłada i prowadzi przedszkola, szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze i opiekuńczo-wychowawcze, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego oraz szkoły wyższe, zwane dalej „szkołami”; 2) inspiruje, wspiera i patronuje działalności szkół, w szczególności finansowanych ze środków społecznych; 3) współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami oraz organizacjami, których cele działania zbliżone są do celu Towarzystwa; 3a) propaguje wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych wiedzę o Unii Europejskiej; 3b) uczestniczy w opracowywaniu i realizacji projektów finansowanych przez Unię Europejską; 4) inspiruje i organizuje szkolenia podnoszące wiedzę i kwalifikacje oraz popularyzuje wiedzę dotyczącą oświaty i wychowania; 5) prowadzi poradnictwo w zakresie funkcjonowania systemu oświaty oraz tworzenia jego nowych form; 6) tworzy fundacje i inne formy wspierania inicjatyw, badań i prac podejmowanych w dziedzinie oświaty i wychowania; 7) podejmuje działania na rzecz edukacji i rehabilitacji dzieci, młodzieży i dorosłych osób niepełnosprawnych oraz ich integracji ze środowiskiem ludzi zdrowych, a także wspiera inicjatywy i działania w dziedzinie kultury zdrowotnej; 7a) prowadzi działalność rekreacyjną, sportową, kulturalną i artystyczną, w szczególności poprzez organizację przeglądów i konkursów artystycznych, imprez kulturalnych, zawodów sportowych, zajęć sportowych i wypoczynku; 7b) podejmuje działania w zakresie edukacji włączającej dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną; 7d) podejmuje działania na rzecz promowania dialogu i współpracy międzypokoleniowej osób młodych i starszych, a także w zakresie edukacji i aktywności społecznej osób starszych; 8) może prowadzić działalność wydawniczą; 9) może prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczone będą na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa; 10) zajmuje stanowisko i wyraża opinie w sprawach dotyczących oświaty i wychowania; 11) rozwija inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych. 12) szkoły prowadzone przez Towarzystwo są zarządzane przy bezpośrednim udziale ich organów społecznych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 3.533.252,33 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 896.273,49 zł
Działalność Gospodarcza 600,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 0,00 zł
Razem 4.430.125,82 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku