SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 132 SPOŁECZNEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO

Legionowo, Mazowieckie, Targowa 22
KRS: 0000027457 , NIP: 5361764572 , REGON: 015646101

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych Stowarzyszenie realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacyjnych i wychowania dzieci, młodzieży i dorosłych Stowarzyszenie realizuje cele i zadania określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka, Ustawy Prawo Oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności w podstawie programowej i w Programie wychowawczym i profilaktycznym Szkoły. Szkoła prowadzi działalność innowacyjną i eksperymentalną, zgodnie z odrębnymi przepisami. Główne cele to: 1/ Prowadzenie kształcenia i wychowywania służącego rozwijaniu u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz szacunku dla tradycji i polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata. 2/ Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość, wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności i altruizmu. 3/ Wskazywanie uczniom wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia, ze szczególnym uwzględnieniem roli rodziny w życiu współczesnego człowieka. 4/ Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. 5 /Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób. 6/ Rozwijanie kompetencji takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania. 7/ Ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 8/ Wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat oraz wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji 9/ Zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 94.844,84 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.562.612,42 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 9.286,90 zł
Pozostałe 8.898,01 zł
Razem 2.675.642,17 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona