STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "AUTYZM"

Słupsk, Pomorskie, Przemysłowa 11A
KRS: 0000025042 , NIP: 8392412108 , REGON: 770861757
star star

Cele statutowe

1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z autyzmem poprzez podejmowanie zespołu działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 2. Inne cele Stowarzyszenia to: 1) Działalność na rzecz p...Rozwiń
1. Podstawowym celem Stowarzyszenia jest rehabilitacja lecznicza, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, a w szczególności osób z autyzmem poprzez podejmowanie zespołu działań organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych i społecznych zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej. 2. Inne cele Stowarzyszenia to: 1) Działalność na rzecz poprawy warunków życia osób niepełnosprawnych, a szczególnie osób z autyzmem. 2) Czuwanie nad przestrzeganiem praw i uprawnień osób niepełnosprawnych i z autyzmem. 3) Wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych poprzez ich rehabilitację zawodową i społeczną. 4) Udzielanie dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom i opiekunom prawnym bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i logopedycznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży. 4a) Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek edukacyjnych w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 4b) Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, mające na celu stymulowanie psychoruchowego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzone z dzieckiem i jego rodziną. 4c) Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny 5) Działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych, oraz ich rodzin. 6) Ochrona i promocja zdrowia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, w tym przede wszystkim osób z autyzmem. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.854,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.518.149,24 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,41 zł
Pozostałe 47.200,50 zł
Razem 2.570.204,15 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego