STOWARZYSZENIE "ARTYŚCI NA BRUKU"

Wrocław, Dolnośląskie, Kleczkowska 9/1
KRS: 0000024854 , NIP: 8951618465 , REGON: 931941621
star star

Cele statutowe

STWARZANIE TEATROWI "TEATR NA BRUKU" WARUNKÓW DO TWÓRCZEJ PRACY NAD SPEKTAKLAMI, HEPPENINGAMI, AKCJAMI, ZDARZENIAMI ARTYSTYCZNYMI ITP. - STWARZANIE WARUNKÓW DO PRACY TWÓRCZEJ INNYM TEATROM I ARTYSTOM ZAPROSZONYM DO WSPÓŁPRACY - PROMOWANIE CIEKAWYCH I NOWATORSKICH SPEKTAKLI TEATRALNYCH I INNYCH ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH - PROPAGOWANIE WYBITNYCH I CIEKAWYCH DOKONAŃ W SZTUCE - ORGANIZOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W SPOŁECZNIE WAŻNYCH AKCJACH TAKICH JAK: DZIAŁANIA ANTYPATOLOGICZNE, RESOCJALIZACYJNE IT...Rozwiń
STWARZANIE TEATROWI "TEATR NA BRUKU" WARUNKÓW DO TWÓRCZEJ PRACY NAD SPEKTAKLAMI, HEPPENINGAMI, AKCJAMI, ZDARZENIAMI ARTYSTYCZNYMI ITP. - STWARZANIE WARUNKÓW DO PRACY TWÓRCZEJ INNYM TEATROM I ARTYSTOM ZAPROSZONYM DO WSPÓŁPRACY - PROMOWANIE CIEKAWYCH I NOWATORSKICH SPEKTAKLI TEATRALNYCH I INNYCH ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH - PROPAGOWANIE WYBITNYCH I CIEKAWYCH DOKONAŃ W SZTUCE - ORGANIZOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W SPOŁECZNIE WAŻNYCH AKCJACH TAKICH JAK: DZIAŁANIA ANTYPATOLOGICZNE, RESOCJALIZACYJNE ITP. CELEM STOWARZYSZENIA JEST: 1) STWARZANIE TEATROWI "TEATR NA BRUKU" WARUNKÓW DO TWÓRCZEJ PRACY NAD SPEKTAKLAMI, HAPPENINGAMI, AKCJAMI, ZDARZENIAMI ARTYSTYCZNYMI ITP., 2) STWARZANIE WARUNKÓW DO PRACY TWÓRCZEJ INNYM TEATROM I ARTYSTOM ZAPROSZONYM DO WSPÓŁPRACY, 3) PROMOWANIE CIEKAWYCH I NOWATORSKICH SPEKTAKLI TEATRALNYCH I INNYCH ZDARZEŃ ARTYSTYCZNYCH, 4) PROPAGOWANIE WYBITNYCH I CIEKAWYCH DOKONAŃ W SZTUCE, 5) ORGANIZOWANIE I WSPÓŁDZIAŁANIE W SPOŁECZNIE WAŻNYCH AKCJACH TAKICH JAK: DZIAŁANIA ANTYPATOLOGICZNE, RESOCJALIZACYJNE ITP. 6) INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI USTALONE PRZEZ RADĘ STOWARZYSZENIA CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: 1). KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I TRADYCJI; 2). NAUKI, EDUKACJI, OŚWIATY I WYCHOWANIA; 3). PROMOCJI I ORGANIZACJI WOLONTARIATU; 4). PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA PATOLOGIOM SPOŁECZNYM; 5). PODTRZYMYWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ; 6). DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH; 7). DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH; 8). DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH; 9). POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB; 10). DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ; 11). OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA; 12). PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY; 13). UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY PRAW KOBIET ORAZ DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ RÓWNYCH PRAW KOBIET I MĘŻCZYZN; 14). DZIAŁALNOŚCI WSPOMAGAJĄCEJ ROZWÓJ GOSPODARCZY, W TYM ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI; 15). KRAJOZNAWSTWA ORAZ WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY; 16). UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU; 17). EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO; 18);. UPOWSZECHNIANIA I OCHRONY WOLNOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA ORAZ SWOBÓD OBYWATELSKICH, A TAKŻE DZIAŁAŃ WSPOMAGAJĄCYCH ROZWÓJ DEMOKRACJI; 19). DZIAŁAŃ NA RZECZ INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ ORAZ ROZWIJANIA KONTAKTÓW I WSPÓŁPRACY MIĘDZY SPOŁECZEŃSTWAMI; CELEM STOWARZYSZENIA JEST DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE: 1)POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB 2)WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ 3)UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ZWIĘKSZANIA ŚWIADOMOŚCI PRAWNEJ SPOŁECZEŃSTWA 4)INTEGRACJI I REINTEGRACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM 5)DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ 6) PODTRZYMYWANIA I UPOWSZECHNIANIA TRADYCJI NARODOWEJ, PIELĘGNOWANIA POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ 7)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ MNIEJSZOŚCI Strona 7 z 10 NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO 8)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ INTEGRACJI CUDZOZIEMCÓW 9)OCHRONY I PROMOCJI ZDROWIA 10)DZIAŁALNOŚCI NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 11) PROMOCJI ZATRUDNIENIA I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB POZOSTAJĄCYCH BEZ PRACY I ZAGROŻONYCH ZWOLNIENIEM Z PRACY 12)DZIAŁALNOŚ Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 315.225,06 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 31.960,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 3.000,00 zł
Razem 350.185,06 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona