"DAJ SZANSĘ" FUNDACJA NA RZECZ ROZWOJU DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Toruń, Kujawsko-pomorskie, Piskorskiej 11
KRS: 0000023710 , NIP: 8791746182 , REGON: 870180675

Cele statutowe

Zgodnie z Art. 7 Celem Fundacji jest podejmowanie i realizacja działań przyczyniających się do wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu. Cele Fundacji realizowane są w zakresie: a) udzielania pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wychowujących dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami; b) wspierania rodziny...Rozwiń
Zgodnie z Art. 7 Celem Fundacji jest podejmowanie i realizacja działań przyczyniających się do wspierania osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży z uszkodzeniem mózgu. Cele Fundacji realizowane są w zakresie: a) udzielania pomocy społecznej rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin wychowujących dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami; b) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; c) udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa; d) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; e) działalności charytatywnej; f) ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej; g) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; h) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy; i) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; j) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; k) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; l) działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; m) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; n) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; o) turystyki krajoznawstwa; p) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; q) udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego; r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; s) promocji i organizacji wolontariatu; t) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; u) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; v) rewitalizacji; w) działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art.3 ust.3, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,w zakresie określonym w lit. a-v. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.346.967,39 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 46.570,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 69.229,08 zł
Razem 1.462.766,47 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona