TOWARZYSTWO POMOCY DZIECIOM I MŁODZIEŻY Z CUKRZYCĄ

Gliwice, Śląskie, Młyńska 17
KRS: 0000022162 , NIP: 6311918269 , REGON: 273312966
star star star star

Cele statutowe

Celem Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmująca dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi Sposoby realizacji celu Towarzystwa obejmują: a) Działania prowadzące do ustawicznego podnoszenia poziomu opieki medycznej b) Organizowanie i zapewnianie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej. c) Propagowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie leczenia...Rozwiń
Celem Towarzystwa jest wszechstronna pomoc i opieka obejmująca dzieci i młodzież oraz pozostałe osoby z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi Sposoby realizacji celu Towarzystwa obejmują: a) Działania prowadzące do ustawicznego podnoszenia poziomu opieki medycznej b) Organizowanie i zapewnianie finansowania profilaktyki i rehabilitacji zdrowotnej oraz społecznej. c) Propagowanie i wdrażanie najnowszych osiągnięć nauki i techniki w zakresie leczenia, prowadzenia i obsługi cukrzycy, chorób towarzyszących oraz innych chorób przewlekłych d) Inicjowanie działań podnoszących poziom ochrony prawnej i pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi e) Prowadzenie działań edukacyjnych w społeczeństwie propagujących problemy dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi f) Prowadzenie działalności wydawniczej g) Udzielanie pomocy materialnej dzieciom i młodzieży z rodzin najuboższych. h) Prowadzenie działalności oświatowej, w tym prowadzenie placówek oświatowych, organizowanie konferencji, zjazdów, sympozjów, koncertów, akcji profilaktycznych i prozdrowotnych. prowadzenie szkoleń, warsztatów i turnusów edukacyjno-rehabilitacyjnych, i) Prowadzenie działań na rzecz wyrównania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży j) Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży k) Promowanie społecznego wymiaru sportu i rekreacji, szczególnie w zakresie rozwiązywania problemów społecznych l) Upowszechniania kultury i sztuki jako promocji potencjału dzieci i młodzieży i ich integracji ze środowiskiem m) Prowadzenie działań na rzecz profilaktyki wszelkich uzależnień wśród dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia n) Prowadzenie działań na rzecz rozwijana współpracy międzynarodowej w obszarze pomocy dla dzieci i młodzieży oraz pozostałych osób z cukrzycą, chorobami towarzyszącymi oraz innymi chorobami przewlekłymi o) Prowadzenie szkoleń w placówkach oświatowych ( szkoły publiczne i niepubliczne, przedszkola) skierowanych do uczniów, kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników wymienionych placówek p) Prowadzenie szkoleń z zakresu działalności statutowej dla służb publicznych, podmiotów gospodarczych oraz innych instytucji na terenie kraju i za granicą Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 214.074,50 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 96.759,00 zł
Działalność Gospodarcza 14.988,40 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 17.460,04 zł
Razem 343.281,94 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona