POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ W TARNOWIE

Tarnów, Małopolskie, Mościckiego 14
KRS: 0000022127 , NIP: 8732671057 , REGON: 850540008
star star star star

Cele statutowe

II Cele statutowe organizacji Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności: - pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin,...Rozwiń
II Cele statutowe organizacji Celem TWK jest działalność w sferze zadań publicznych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, a w szczególności: - pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, - działalność charytatywna na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin, - działalność popularyzatorska i organizacyjna w zakresie profilaktyki, leczenia, rehabilitacji, zaopatrzenia ortopedycznego, psychologii i pedagogiki oraz zapobiegania patologiom społecznym, - działalność w środowisku osób niepełnosprawnych na rzecz podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości obywatelskiej i kulturowej, - ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych oraz profilaktyka niepełnosprawności i prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej, - promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, - upowszechnianie i ochrona praw kobiet niepełnosprawnych oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn pełnosprawnych i niepełnosprawnych, - działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości osób niepełnosprawnych, - krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych, - rozwój krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku niepełnosprawnych, - promocja i organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 9.791,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 227.424,83 zł
Razem 237.215,83 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
1,5% Podatku
Działalność zlecona