STOWARZYSZENIE RODZIN I PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "PRZEBUDZONE NADZIEJE"

Chodzież, Wielkopolskie, Władysława Reymonta 12
KRS: 0000020434 , NIP: 7642313879 , REGON: 572026137
star

Cele statutowe

Celem stowarzyszenia jest : 1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. Działalności charytatywnej; 6. Ochrony i promocji zdrowia; 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy...Rozwiń
Celem stowarzyszenia jest : 1. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych; 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 3. Wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 4. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 5. Działalności charytatywnej; 6. Ochrony i promocji zdrowia; 7. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości; 8. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 9. Wypoczynku dzieci i młodzieży; 10. Turystyki i krajoznawstwa; 11. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych; 12. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 13. Promocji i organizacji wolontariatu. Zwiń
Zweryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 4.575,30 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Pozostałe (w tym: finansowe) 1.277,92 zł
Razem 5.853,22 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego