KOLSKIE STOWARZYSZENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH "SPRAWNI INACZEJ"

Koło, Wielkopolskie, Dąbska 40
KRS: 0000020401 , NIP: 6661873099 , REGON: 311107036

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom. 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspakajania ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszka...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, tworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom. 1. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne gwarantujące przestrzeganie praw człowieka wobec osób niepełnosprawnych i zaspakajania ich potrzeb w zakresie leczenia, w tym rehabilitacji, edukacji, pracy, mieszkalnictwa chronionego, opieki, udziału w kulturze i rekreacji w integracji z otwartym środowiskiem oraz zabezpieczenia socjalnego i ochrony prawnej, 2. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w zakresie niezbędnych form pomocy dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych, 3. Inicjowanie i występowanie z wnioskami o uregulowania prawne w sprawie tworzenia dzieciom i dorosłym niepełnosprawnym przebywającym w placówkach opieki całkowitej sprzyjających (Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na podstawie statutu organizacji) warunków rozwoju, godnego życia w integracji z otwartym środowiskiem tak dalece, jak tylko jest to możliwe oraz przestrzeganie wobec tych osób praw człowieka, 4. Tworzenie osobom niepełnosprawnym warunków decydowania w swoich sprawach zarówno w rodzinach, jak i w placówkach, w których przebywają, 5. Udzielania wsparcia swoim niepełnosprawnym członkom, aby oni sami mogli występować w swoim imieniu, m. in. poprzez doradztwo, asystowanie oraz opiekę prawną, 6. Tworzenie warunków włączania dzieci, młodzieży i dorosłych, jako indywidualnych osób i jako grup, w tok normalnego życia, korzystania przez nich z ogólnodostępnej infrastruktury społecznej i form życia społecznego, z zapewnieniem im, w razie potrzeby, odpowiedniego wsparcia, zwłaszcza w postaci specjalistycznej pomocy, doradztwa i asysty, 7. Prowadzenie na zlecenie oraz ze środków własnych usług, m.in. w formie zespołów i placówek rehabilitacyjnych i edukacyjnych, działalności rehabilitacyjno-rekreacyjnej, sportowej, organizowanie dowozu, itp. oraz poradnictwa i doradztwa dla osób niepełnosprawnych w ramach systemu oparcia społecznego, 8. Prowadzenie dla osób dorosłych form mieszkalnictwa i zatrudnienia chronionego oraz zatrudnienia wspomaganego na otwartym rynku pracy, 9. Inicjowanie i prowadzenie różnorodnych form pomocy dla rodzin, a w szczególności: - grup samopomocowych, - grup wsparcia, - usług domowych, - doradztwa, poradnictwa, terapii psychologicznej, itp. 10. Prowadzenie na zlecenie, w szczególności organów władzy państwowej i samorządowej oraz ze środków własnych, form nowatorskich i eksperymentalnych służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 6.178,60 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 776.891,48 zł
Razem 783.070,08 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona