STOWARZYSZENIE AKCJA SPOŁECZNA

Gdańsk, Pomorskie, Pniewskiego 5/4
KRS: 0000018623 , NIP: 9570716131 , REGON: 191608124
star star

Cele statutowe

Celem Stowarzyszenia jest: 1. Urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom, 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, rozwój świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturalnej, 4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działania na rzecz wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa, w tym poprzez tworzenie punktów /centrów /biur /ośrodków nieodp...Rozwiń
Celem Stowarzyszenia jest: 1. Urzeczywistnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, 2. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, marginalizacji, dyskryminacji i kryzysom, 3. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot lokalnych, rozwój świadomości obywatelskiej, narodowej i kulturalnej, 4. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich i działania na rzecz wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa, w tym poprzez tworzenie punktów /centrów /biur /ośrodków nieodpłatnych porad prawnych, punktów /centrów/ biur/ośrodków doradztwa obywatelskiego i psychospołecznego, 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym, 6. Działanie na rzecz bezpieczeństwa publicznego poprzez m in.: przeciwdziałanie przemocy, pokojowe rozwiązywanie konfliktów, zapobieganie i zwalczanie demoralizacji w środowiskach lokalnych oraz w grupach zagrożonych tymi zjawiskami, 7. Działania na rzecz sprawiedliwości naprawczej, m.in. mediacji, 8. Świadczenie pomocy i poradnictwa: osobom z rodzin dotkniętych uzależnieniami, przemocą, ofiarom przestępstw, ofiarom wypadków i ich rodzinom, 9. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów, 10. Zapobieganie bezrobociu, w tym poprzez promocję zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, 11. Ochrona, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna profilaktyka, ograniczanie zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego, przeciwdziałanie przemocy. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 191.004,00 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 0,00 zł
Działalność Gospodarcza 0,00 zł
Przychody Finansowe 0,00 zł
Pozostałe 8.725,00 zł
Razem 199.729,00 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność zlecona