TOWARZYSTWO SPOŁECZNO-KULTURALNE NIEMCÓW NA ŚLĄSKU OPOLSKIM

Opole, Opolskie, Konopnickiej 6
KRS: 0000017757 , NIP: 7561675058 , REGON: 004514010

Cele statutowe

Celami Towarzystwa są, w szczególności: Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój niemieckiej oświaty, kultury, sztuki i języka. Występowanie do władz i instytucji publicznych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność narodowości niemieckiej zamieszkałą na terenie działania Towarzystwa. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku do: Władz Państwowych Republiki Federalnej Niemiec (na szczeblu Fed...Rozwiń
Celami Towarzystwa są, w szczególności: Krzewienie, popularyzacja oraz rozwój niemieckiej oświaty, kultury, sztuki i języka. Występowanie do władz i instytucji publicznych z postulatami dotyczącymi potrzeb społecznych i bytowych nurtujących ludność narodowości niemieckiej zamieszkałą na terenie działania Towarzystwa. Reprezentowanie zbiorowych oraz indywidualnych interesów członków wszystkich struktur Towarzystwa w stosunku do: Władz Państwowych Republiki Federalnej Niemiec (na szczeblu Federalnym i Krajów Związkowych), Władz i organów administracji publicznej Rzeczpospolitej Polskiej oraz władz wszystkich krajów Unii Europejskiej, przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych Republiki Federalnej Niemiec, innych instytucji publicznych, a także organizacji społecznych oraz gospodarczych Republiki Federalnej Niemiec, Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszystkich krajów Unii Europejskiej. Wspieranie partnerskiej współpracy ludności niemieckiej z ludnością polską na terenie działania Towarzystwa. Udzielanie pomocy osobom powracającym na stałe z Niemiec i innych krajów. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. Organizowanie pomocy materialnej dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności dla rodzin wielodzietnych, osób starszych, samotnych, osób poszkodowanych przez los, w tym poszkodowanych w okresie wojny oraz na wskutek przebywania w niewoli i obozach pracy oraz wspieranie osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej. Uczestnictwo w życiu społeczno-publicznym, w szczególności: a) Udział w referendach zarządzonych przez stosowne władze.b) Udział w wyborach parlamentarnych krajowych i europejskich oraz wyborach samorządowych wszystkich szczebli.c) Zgłaszanie kandydatów na ławników oraz inne funkcje społeczne. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi. Działania na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Działania na rzecz edukacji obywatelskiej. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia. Działania na rzecz usług dedykowanych seniorom. Działania z zakresu turystyki i krajoznawstwa, Działania z zakresu udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Działania na rzecz rewitalizacji, ochrony i opieki nad zabytkami. Zwiń
Weryfikowana Organizacja Pożytku Publicznego
Rodzaje przychodów
Nieodpłatna Działalność Pożytku Publicznego 2.309.707,62 zł
Odpłatna Działalność Pożytku Publicznego 1.048.430,75 zł
Działalność Gospodarcza 143.265,16 zł
Przychody Finansowe 3.527,16 zł
Pozostałe 3.784.367,09 zł
Razem 7.289.297,78 zł
Źródła przychodów
Koszty statutowe
Bilans roku sprawozdawczego
Rodzaje wynagrodzeń
Źródła wynagrodzeń
Dane statystyczne
Zwolnienia
Zlecone realizacje i kontrole
Działalność organizacji
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona
Zamówienia publiczne
Działalność nieodpłatna pożytku publicznego
Działalność odpłatna pożytku publicznego
Działalność gospodarcza
1,5% Podatku
Działalność zlecona